Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดยโสธร 

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร; Yasothorn Provincial Health Office (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร, 254-?)
      ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจังหวัดยโสธรผู้วิจัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรแหล่งทุน องค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ -บทคัดย่อ สภาวะสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ...