คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ มีการปรับปรุงคลังข้อมูลฯ ดังนี้

⚬ ปรับปรุงเมนูให้ใช้งานง่ายขึ้น (User friendly)

⚬ ลดขั้นตอนการสมัครสมาชิก ด้วยการเชื่อมโยงบัญชี Facebook

⚬ สามารถ Like & Share ไปยัง Social media (Facebook Line Twitter)

⚬ สามารถเลือกค้นหาตามหมวดหมู่งานวิจัย

⚬ สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในทุกอุปกรณ์ (Any device)

 

สมัครสมาชิกฟรี ดาวน์โหลด Full Text ฟรี

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่
 • การพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

  ฑิณกร โนรี; Thinakorn Noree; พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร; Panarat Wisawatapnimit; วิชาวี พลอยส่งศรี; Wichavee Ploysongsri; กานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์; Karnwarin Gongkulawat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-04)
  การศึกษานี้มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาข้อเสนอตัวชี้วัดหลักในเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย โดยจะครอบคลุมถึงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวของในแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าว และพัฒนาข้อเสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการ ...
 • การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อยุติวัณโรคในเขตเทศบาลเมืองและอำเภอเมือง (ปีที่ 1) 

  จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; Jintana Ngamvithayapong-Yanai; วรรัตน อิ่มสงวน; Worarat Imsa-nguan; เอกชัย คำลือ; Ekkachai Kumlue; เกียรติชัย สุภามณี; Kiatchai Supamanee; ฉัตรฤดี ดำรงพานิชชัย; Chatrudee Damrongpanitchai; ณัฐดนัย ใชยนต์; Natdanai Chaiyon; ดวงเดือน เนตรวงศ์; Duangduen Netewong; ทรามวัย หลวงจินา; Sarmwai Luangjina; ทัศวรรณ กันธิมา; Tassawan Kuntima; ธงชัย ตั้งจิตต์; Thongchai Tangchit; มัสลิน จันทร์ผา; Muslin Chanpa; บุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์; Boonchai Chaiyasirinroje; รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ; Ratchanit Ratchakit Nedsuwan; ศุภชัย พลรัฐ; Supachai Polrat; สุรสิทธิ์ บุพชาติ; Surasit Bupachat; สุรีรัตน์ ท้าวถึง; Sureerat Thawthong; เสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช; Sawanee Plienpanich; อมรรัตน์ วิริยะประสพโชค; Amornrat Wiriyaprasobchok (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-12)
  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 องค์การอนามัยโลกรายงานต่อเนื่องทุกปีว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมาก การตีตราวัณโรค (stigma) และความยากจน เป็นอุปสรรคต่อการยุติวัณโรคและมีความจำเป็นต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อยุติวัณโรค ...
 • โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): องค์ความรู้ด้านงานวิจัยไวรัสวิทยา การศึกษาข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการพัฒนาวัคซีน 

  วัฒนา พันธุ์พืช; Wattana Panphut; สมปอง ทรัพย์สุทธิภาษ; Sompong Sapsutthipas; ประเวช อรรจวัฒนวงศ์; Pravech Ajawatanawong; ไตรวิทย์ รัตนโรจนพงศ์; Triwit Rattanarojpong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
  เนื่องจากปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ก่อให้เกิดการติดเชื้อครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคต่อระบบทางเดินหายใจ ...
 • การพัฒนาแบบจำลองปอดโดยแบบจำลองการเลี้ยงเซลล์สามมิติเพื่อการพัฒนายาในการรักษาโรค COVID-19 

  เขตต์ ศรีประทักษ์; Khate Sripratak; เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล; Kiattawee Choowongkomon; ฤชา ทับทิมใหม่; Lueacha Tabtimmai; สิริจิต รัตนวัย; Sirijit Rattanawai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-02)
  สถานการณ์การติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 ในปัจจุบัน มีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนายาต้านไวรัสจึงเป็นที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว การสร้างแบบจำลองปอดเป็นสิ่งสำคัญต่อกา ...
 • การวิจัยประเมินผลกระทบจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ระยะที่ 1 

  บัณฑิต ศรไพศาล; Bundit Sornpaisarn; วรานิษฐ์ ลำใย; Wiaranist Lamyai; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล; Chet Ratchadapunnathikul; ชัยสิริ อังกุระวรานนท์; Chaisiri Angkurawaranon; นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล; Nisachol Dejkriengkraikul; Jürgen Rehm (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
  ด้วยมีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลประเมินผลนโยบายที่ดี หลังจากที่ประเทศไทยมีระบบกัญชาทางการแพทย์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ...

ดูทั้งหมด