คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ มีการปรับปรุงคลังข้อมูลฯ ดังนี้

⚬ ปรับปรุงเมนูให้ใช้งานง่ายขึ้น (User friendly)

⚬ ลดขั้นตอนการสมัครสมาชิก ด้วยการเชื่อมโยงบัญชี Facebook

⚬ สามารถ Like & Share ไปยัง Social media (Facebook Line Twitter)

⚬ สามารถเลือกค้นหาตามหมวดหมู่งานวิจัย

⚬ สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในทุกอุปกรณ์ (Any device)

 

สมัครสมาชิกฟรี ดาวน์โหลด Full Text ฟรี

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่
 • ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

  นนทสรวง กลีบผึ้ง; อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim; ธีรตา ขำนอง; Thirata Khamnong; อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล; Orapin Lertawasadatrakul; นุชนาฏ รักษี; Nootchanart Ruksee; กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา; Kannika Permpoonputtana; วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ; Vasunun Chumchua; Nonthasruang Kleebpung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
  ปัจจุบันเด็ก เยาวชน และครอบครัวสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว และเลือกใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานและเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและยากต่อการควบคุม ...
 • การพัฒนานโยบายสุขภาพแรงงานข้ามชาติเพื่อตอบรับวิกฤติโรคระบาด: กรณีศึกษาไวรัสโควิด-19 

  ชลนภา อนุกูล; Cholnapa Anukul; ศยามล เจริญรัตน์; Sayamol Charoenratana; ศิววงศ์ สุขทวี; Siwawong Sooktawee; รัศมี เอกศิริ; Rutsamee Eksiri; ธัญชนก วรากรพัฒนกุล; Thanchanok Varakornpattanakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-02)
  การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาเป็นโอกาสดีที่สะท้อนให้เห็นความจำเป็นในการพัฒนานโยบายและมาตรการทางสุขภาพที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม โครงการการพัฒนานโยบายสุขภาพแรงงานข้ามชาติเพื่อตอบรับวิกฤตโรคระบาด: กรณีศึกษาไวรัสโควิด-19 ...
 • สถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ลี้ภัยในเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: การวิเคราะห์เชิงนโยบายและการสำรวจความจำเป็นด้านสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 

  ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; นารีรัตน์ ผุดผ่อง; Nareerut Pudpong; วาทินี คุณเผือก; Watinee Kunpeuk; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; มธุดารา ไพยารมณ์; Mathudara Phaiyarom; พิกุลแก้ว ศรีนาม; Pigunkaew Sinam; ปณิธี ธัมมวิจยะ; Panithee Thammawijaya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09-19)
  แม้รัฐบาลไทยมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนในการดูแลสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่านโยบายการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมนัก ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยและผู้ขอ ...
 • ผลกระทบของโปรแกรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยทีมหมอครอบครัวในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

  สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; นวลจันทร์ แสนกอง; Nuanchan Saenkong; กฤษณี สระมุณี; Kritsanee Saramunee; ขวัญดาว มาลาสาย; Khuandao Malasai; ร่มตะวัน กาลพัฒน์; Romtawan Kalapat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
  ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2559 รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนระบบการดูแลระยะยาว (long-term care: LTC) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีการจัดบริการ LTC โดยมีทีมหมอครอบครัวและศูนย์ดูแลระยะยาว ...
 • การพัฒนาสุขศาลาพระราชทานแบบมีส่วนร่วมบนฐานของชุมชนในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ จังหวัดน่าน 

  นภดล สุดสม; Napadol Sudsom; ถนัด ใบยา; Thanat Baiya; วิชัย นิลคง; Wichai Nikong; ชัยวุฒิ วันควร; Chaiwut Wankhuan; ธนเสฏฐ์ สายยาโน; Tanasate Saiyano; พิษณุ อินปา; Phitsanu Inpa; กรภัทร ขันไชย; Khooraphat Kanchai; เพ็ญพักตร์ ภิรัญคำ; Penpuk Pirunkum; วิภาพร ทิพย์อำมาตย์; Wipaporn Thiparmart; กมลฉัตร จันทร์ดี; Kamonchat Chandee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-12)
  ในปีพุทธศักราช 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และพื้นที่ห่างไกลขึ้น ทรงมุ่งหวังว่านอกจากการเป็นที่พึ ...

View more