คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • การศึกษา Neutralizing แอนติบอดี และการผลิตพลาสมาผู้ที่ฟื้นจากโรคโควิด-19 และ Hyperimmune Globulin (IM) 

  ดุจใจ ชัยวานิชศิริ; Dootchai Chaiwanichsiri; พิมล เชี่ยวศิลป์; Pimol Chiewsilp; ยง ภู่วรวรรณ; Yong Poovorawan; เลลานี ไพฑูรย์พงษ์; Leilani Paitoonpong; อิศรางค์ นุชประยูร; Issarang Nuchprayoon; ประเสริฐ เอื้อวรากุล; Prasert Auewarakul; อรุณี ธิติธัญญานนท์; Arunee Thitithanyanon; ภาวิณี คุปตวินทุ; Pawinee Kupatawintu; นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล; Narin Kijkriengkraikul; สมใจ สมบัตินิมิตสกุล; Somjai Sombatnimitsakul; วดี รุ่งประดับวงศ์; Wadee Rungpradubvong; ดวงนภา อินทรสงเคราะห์; Duangnapa Intharasongkroh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-11)
  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยพบการรายงานการติดเชื้อครั้งแรกในประเทศจีนและระบาดไปยังประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ...
  Tags:
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-12)
  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการเรื่อง คุณค่าของข้อมูลสุขภาพ โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และ โรคเหตุแร่ใยหินในประเทศไทยจากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข โดย สุรศักดิ์ ...
 • การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับสถานะสุขภาพและข้อตกลงหรือกฎหมายของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองในประเทศไทย 

  พิกุลแก้ว ศรีนาม; Pigunkaew Sinam; วาทินี คุณเผือก; Watinee Kunpeuk; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; นารีรัตน์ ผุดผ่อง; Nareerut Pudpong; มธุดารา ไพยารมณ์; Mathudara Phaiyarom; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-12)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจข้อกฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองในประเทศไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็นบทความวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ...
 • การประยุกต์ใช้ Google Sheet สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

  ปิ่นกมล สมพีร์วงศ์; Pinkamon Sompeewong; สฤษฏ์ชัย ปรีดาวัลย์; Saritchai Predawan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-12)
  ภูมิหลังและเหตุผล: วิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานรูปแบบเก่า มีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง และจากความน่าสนใจของกูเกิลชีต (Google Sheet) อันเป็นเครื่องมือหนึ่งของ Google for Education บนระบบคลาวด์ (cloud system) ...
 • แนวโน้มการบริหารการเงินของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: การศึกษาเชิงคุณภาพ 

  พิทักษ์พล บุณยมาลิก; Pitakpol Boonyamalik; ธิดาจิต มณีวัต; Thidajit Maneewat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-12)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุและปัจจัยในความสำเร็จ/การขาดทุน การขาดสภาพคล่องของการบริหารการเงินของโรงพยาบาล และ 2) เสนอแนวทางในการบริหารการเงินสำหรับโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารด้านการเงินระ ...

View more