คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจากโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) 

  ปกรัฐ หังสสูต; Pokrath Hansasuta; ภาวพันธ์ ภัทรโกศล; Parvapan Bhattarakosol; เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์; Ekasit Kowitdamrong; ญาดา ตันสิริ; Yada Tansiri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยในประเทศไทยถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้กำลังติดเชื้อโรค COVID-19 และผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันผ่านการสร้างแอนติบอดี ...
 • การศึกษาภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในชุมชนจังหวัดปัตตานี 

  วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา; Thiravat Hemachudha; อรัญ รอกา; Aran Roka; นินี สุไลมาน; Ninee Sulaiman; ณัฐวุฒิ ทองคง; Nattawut Thongkong; ฮาเซ็ม บีมา; Hasem Beema (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในต้นปี 2563 และแพร่กระจายเป็นภัยคุกคามโลกอย่างกว้างขวาง (Pandemic) มีผู้ป่วยใน 2 ปี มากกว่า 500 ล้านคน และเสียชีวิตกว่า 6 ล้านคน ทุกประเทศต้องประก ...
 • การเตรียมพร้อมและการจัดการตอบโต้การระบาดของโควิด-19 ในศาสนสถาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย; Jittaporn Mongkonkansai; จำนงค์ ธนะภพ; Chamnong Thanapop; ศศิธร ธนะภพ; Sasithorn Thanapop; วาริท เจาะจิตต์; Warit Jawjit; ธนพร คำพยา; Tanaporn Khamphaya; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Uraiwan Madardam; จิรพัฒน์ นาวารัตน์; Jiraphat Nawarat; ประเสริฐ มากแก้ว; Prasert Makkaew; จารุภา เลขทิพย์; Charupa Lektip; นิธิมา หนูหลง; Nitima Nulong; นพดล ปรีชา; Nopadol Precha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-04)
  ศาสนสถาน เป็นสถานที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เคารพและศรัทธาได้เข้ามาประกอบดำเนินกิจกรรมสำคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากขึ้น การศึกษานี้เป็น ...
 • การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและขับเคลื่อนงานของครูข้างถนน ประสบการณ์เรื่องเล่าการทำงานภาคสนามของครูข้างถนน 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและอบรมองค์ความรู้ ทักษะแนวทางความคิดเพื่อการทำงานกับเด็กและเยาวชน เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้การทำงานของครูข้างถนนกับเด็กกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการค้นหาและข้อจำกัดของระบบและผลั ...
 • ชีวิตและสุขภาพของเด็กต่างด้าวและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

  ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07)
  โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม มีเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน โดยผ่านชุดการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ...

View more