คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรับมือการระบาดใหญ่ในหน่วยบริการปฐมภูมิในบริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  กุลวดี อภิชาติบุตร; Kulwadee Abhicharttibutra; อรอนงค์ วิชัยคำ; Orn-Anong Wichaikhum; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; Apiradee Nantsupawat; เกศราภรณ์ อุดกันทา; Kedsaraporn Udkunta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-02)
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรับมือการระบาดใหญ่ในหน่วยบริการปฐมภูมิในบริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 1) กองสาธารณสุข ...
 • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทยอยู่ที่ตรงไหนของโลก 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทยอยู่ที่ตรงไหนของโลก เนื้อหาประกอบด้วย 1) ความครอบคลุมบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น 2) การล้มละลายทางการเงินด้านสุขภาพ และ 3) ผลลัพธ์ของการบรรลุหลักประกันสุขภา ...
 • ประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนสัญชาติไทย หรือทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) ประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนสัญชาติไทย หรือทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย เนื้อหาประกอบด้วย 1) ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ...
 • ระบบสุขภาพปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) ระบบสุขภาพปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื้อหาประกอบด้วย 1) การดำเนินงานด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิภายใต้กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ 2) ความท้าทายของระบบสุขภาพปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประ ...
 • สถานการณ์บริการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute; มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) สถานการณ์บริการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื้อหาประกอบด้วย 1) บริการบำบัดทดแทนไต 2) การเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการบำบัดทดแทนไต และงบประมาณบริการ (รวมทุกสิทธิ) 3) การเปลี่ยนแ ...

ดูทั้งหมด