คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • สรุปบทเรียนการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-10-18)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (WM) ครั้งที่ 36 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับพิเศษ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 : Thai Drug Systems 2020 

  กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิชาการสาธารณสุข; Ministry of Public Health. Health Technical Office (Health Technical Office, Ministry of Public Health, 2563-02)
  Editorial : Thai Drug Systems 2020. Special Articles : 1. National Drug Policies in Thailand: Evolution and Lessons for the Future. 2. Thailand’s Legal Framework Concerning Drugs. 3. A Review on the Selection of Drugs in ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups) คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร 

  จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-01-16)
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • มดลูก กบูร กับการใช้ยาของผู้หญิงชนบทอิสาน 

  ลือชัย ศรีเงินยวง (2539)
  ความเชื่อในวัฒนธรรมอิสานเรื่อง "กบูร" ได้เปิดช่องให้มีการแสวงประโยชน์จากความเชื่อดังกล่าว และนำไปสู่การให้ยาที่ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเปลือง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่จะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในแง่การดื้อยาและผลข้างเคียง
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ 

  สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • R2R clinic : การคำนวณขนาดตัวอย่าง 

  หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล (โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2554-07)
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • เรียนรู้ดูงานระบบบริการสุขภาพประเทศอังกฤษสู่การพัฒนาในประเทศไทย (ตอนที่ 1) 

  ยงยุทธ พงษ์สุภาพ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-02)
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 

  จรุงไทย เดชเทวพร; Jarungthai Dejthevaporn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
  วัณโรคเยื่อหุ้มสมองมีอัตราตายและอัตราความพิการสูงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที การวินิจฉัยอาศัยลักษณะเวชกรรม, การตรวจสมองทางรังสีด้วยซีทีหรือเอ็มอาร์ไอ และการตรวจสารน้ำหล่อไขสันหลังเป็นสำคัญ ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

  สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Ernst Tenambergen (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550-08)
  หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งเดิมเป็นบทบาทที่ใช้ในนามของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ฐานะที่เป็นองค์กรบริหารจัดการและพัฒนาระบบสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้คำใหม่ในความหมา ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย ในจังหวัดอำนาจเจริญ 

  สมหญิง พุ่มทอง; ลลิตา วีระเสถียร; วรพรรณ สิทธิถาวร; อภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์; อรลักษณา แพรัตกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดในจังหวัดอำนาจเจริญ การเก็บข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน ได้แก่ หมอสมุนไพร หมอตำแย หมอพิธีกรรม ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม