คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2567 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-03)
  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2567 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ เรื่อง ถ่ายโอนระบบสุขภาพกับรักษาทุกที่ โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) การศึกษาเชิงคุณภาพ ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร 

  จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-01-16)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 16 -17 ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • รูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับระบบประกันสุขภาพ กลไกและมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพ 

  ทัสนีย์ จันทร์น้อย (ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย, 2556-04-25)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กัญชา 

  ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-03)
  กัญชาเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและที่ก่อให้เกิดการเสพติดซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษหลายประการ กัญชาถูกจัดไว้ในรายการยาเสพติดตามกฎหมายของหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558-2559 มีความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานขอ ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • การวัดระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ 

  วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช; สมชาย อิสระวาณิชย์ (2541)
  แม้ว่าการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่โดยวิธี Headspace Gas Chromatography จะเป็นวิธีที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการ คือ ต้องเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดไว้ในภาชนะปิดที่มีอุณหภูมิต่ำ ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • R2R clinic : การคำนวณขนาดตัวอย่าง 

  หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล (โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2554-07)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: การคำนวณขนาดตัวอย่าง วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00-16.30 น. ณ Jupiter13 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ 

  สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; พินทุสร เหมพิสุทธิ์ (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2556-04-25)
  เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • มดลูก กบูร กับการใช้ยาของผู้หญิงชนบทอิสาน 

  ลือชัย ศรีเงินยวง (2539)
  ความเชื่อในวัฒนธรรมอิสานเรื่อง "กบูร" ได้เปิดช่องให้มีการแสวงประโยชน์จากความเชื่อดังกล่าว และนำไปสู่การให้ยาที่ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเปลือง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่จะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในแง่การดื้อยาและผลข้างเคียง
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • ระบบประกันสุขภาพ 

  อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2551-12-04)
  การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กำลังเป็นกระแสใหญ่ทั่วโลก การประกันสุขภาพเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งของระบบบริการ บทความนี้ผู้เขียนได้ทบทวนเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพในระดับสากลและในประเทศไทย สรุปปัญหาและทางออกไว้ด้วย
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม
 • วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 

  จรุงไทย เดชเทวพร; Jarungthai Dejthevaporn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
  วัณโรคเยื่อหุ้มสมองมีอัตราตายและอัตราความพิการสูงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที การวินิจฉัยอาศัยลักษณะเวชกรรม, การตรวจสมองทางรังสีด้วยซีทีหรือเอ็มอาร์ไอ และการตรวจสารน้ำหล่อไขสันหลังเป็นสำคัญ ...
  ป้ายกำกับ:
  ยอดนิยม