คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

  • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2567 

    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-03)
    วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2567 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ เรื่อง ถ่ายโอนระบบสุขภาพกับรักษาทุกที่ โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) การศึกษาเชิงคุณภาพ ...
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม
  • กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร 

    จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-01-16)
    เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 16 -17 ...
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม
  • รูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับระบบประกันสุขภาพ กลไกและมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพ 

    ทัสนีย์ จันทร์น้อย (ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย, 2556-04-25)
    เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม
  • การวัดระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ 

    วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช; สมชาย อิสระวาณิชย์ (2541)
    แม้ว่าการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่โดยวิธี Headspace Gas Chromatography จะเป็นวิธีที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการ คือ ต้องเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดไว้ในภาชนะปิดที่มีอุณหภูมิต่ำ ...
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม
  • ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กัญชา 

    ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ; Chosita Pavasuthipaisit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-03)
    กัญชาเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและที่ก่อให้เกิดการเสพติดซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษหลายประการ กัญชาถูกจัดไว้ในรายการยาเสพติดตามกฎหมายของหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558-2559 มีความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานขอ ...
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม
  • R2R clinic : การคำนวณขนาดตัวอย่าง 

    หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล (โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2554-07)
    เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: การคำนวณขนาดตัวอย่าง วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00-16.30 น. ณ Jupiter13 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม
  • ระบบประกันสุขภาพ 

    อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2551-12-04)
    การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กำลังเป็นกระแสใหญ่ทั่วโลก การประกันสุขภาพเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งของระบบบริการ บทความนี้ผู้เขียนได้ทบทวนเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพในระดับสากลและในประเทศไทย สรุปปัญหาและทางออกไว้ด้วย
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม
  • วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 

    จรุงไทย เดชเทวพร; Jarungthai Dejthevaporn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
    วัณโรคเยื่อหุ้มสมองมีอัตราตายและอัตราความพิการสูงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที การวินิจฉัยอาศัยลักษณะเวชกรรม, การตรวจสมองทางรังสีด้วยซีทีหรือเอ็มอาร์ไอ และการตรวจสารน้ำหล่อไขสันหลังเป็นสำคัญ ...
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม
  • มดลูก กบูร กับการใช้ยาของผู้หญิงชนบทอิสาน 

    ลือชัย ศรีเงินยวง (2539)
    ความเชื่อในวัฒนธรรมอิสานเรื่อง "กบูร" ได้เปิดช่องให้มีการแสวงประโยชน์จากความเชื่อดังกล่าว และนำไปสู่การให้ยาที่ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเปลือง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่จะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในแง่การดื้อยาและผลข้างเคียง
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม
  • สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง 

    สุพัตรา ศรีวณิชชากร (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-02)
    ป้ายกำกับ:
    ยอดนิยม