คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ มีการปรับปรุงคลังข้อมูลฯ ดังนี้

⚬ ปรับปรุงเมนูให้ใช้งานง่ายขึ้น (User friendly)

⚬ ลดขั้นตอนการสมัครสมาชิก ด้วยการเชื่อมโยงบัญชี Facebook

⚬ สามารถ Like & Share ไปยัง Social media (Facebook Line Twitter)

⚬ สามารถเลือกค้นหาตามหมวดหมู่งานวิจัย

⚬ สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในทุกอุปกรณ์ (Any device)

 

สมัครสมาชิกฟรี ดาวน์โหลด Full Text ฟรี

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่
 • ประสิทธิผลโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด 

  พรรณพิไล ศรีอาภรณ์; Punpilai Sriarporn; ฤดี ปุงบางกะดี่; Rudee Pungbangkadee; จิราวรรณ ดีเหลือ; Jirawan Deeluea; จิระศักดิ์ สาระรัตน์; Chirasak Sararat; ลวิตรา เขียวคำ; Lawitra Khiaokham; อิชยา มอญแสง; Idchayar Monsaeng; พัชนียา เชียงตา; Patchaneeya Chiengta; ชัชฏาพร จันทรสุข; Shutchadaporn Jantarasuk; เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์; Saowanee Liamtrirat; รุณราวรรณ แก้วบุญเรือง; Runrawan Kaewboonruang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  การตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดส่งผลกระทบต่อตัวมารดาวัยรุ่นทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ รวมทั้งทารกในครรภ์ ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤต ...
 • การจัดตั้งระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคพิการแต่กำเนิดชนิดหลอดประสาทไม่ปิด 

  ภาสุรี แสงศุภวานิช; Pasuree Sangsupawanich; ธรรมสินธ์ อิงวิยะ; Thammasin Ingviya; บัณฑิต ถิ่นคำรพ; Bandit Thinkhamrop (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  กลุ่มโรคพิการแต่กำเนิดชนิดหลอดประสาทไม่ปิด (Neural Tube Defects, NTDs) เป็นกลุ่มพิการแต่กำเนิดซึ่งมีความรุนแรงมากและทำให้เกิดการพิการตลอดชีวิตได้ การเสริมกรดโฟลิกในอาหารเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งอาจป้องกันโรคนี้ได้ จึงเกิดคำถา ...
 • วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับพิเศษ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 : Thai Drug Systems 2020 

  กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิชาการสาธารณสุข; Ministry of Public Health. Health Technical Office (Health Technical Office, Ministry of Public Health, 2020-02)
  Editorial : Thai Drug Systems 2020. Special Articles : 1. National Drug Policies in Thailand: Evolution and Lessons for the Future. 2. Thailand’s Legal Framework Concerning Drugs. 3. A Review on the Selection of Drugs in ...
 • การสังเคราะห์ข้อเสนอระบบการดูแลแบบประคับประคองในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ 

  ศิริรัตน์ ปานอุทัย; Sirirat Panuthai; ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล; Tipaporn Wonghongkul; ชมพูนุท ศรีรัตน์; Chomphoonut Srirat; ปัทมา โกมุทบุตร; Patama Gomutbutra; จุฑารัตน์ มีสุขโข; Jutarat Mesukko (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-08)
  ชุมชนเมืองมีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการดูแลสุขภาพด้วยหน่วยให้บริการสุขภาพมีความหลากหลาย ดังนั้นระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยเชิงพรรณนานี้ ...
 • การจัดทำระบบทะเบียนผู้ป่วยผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงแบบสหสถาบันแบบครบวงจร (ปีที่ 1) 

  เจตทะนง แกล้วสงคราม; Jettanong Klaewsongkram (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06)
  โครงการวิจัยในปีที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบทะเบียนผู้ป่วยผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงแบบสหสถาบันในประเทศไทยและประเมินความสามารถในการวินิจฉัยยืนยันชนิดของยาที่เป็นสาเหตุด้วยการใช้ Interferon-Gamma ELISpot Assay (IFN-γ ...

ดูทั้งหมด