คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • การศึกษาเภสัชพันธุศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ของกรดมัยโคฟีโนลิคและแมทาบอไลท์ 

  ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์; Nut Koonrungsesomboon; ดำเนินสันต์ พฤกษากร; Dumnoensun Pruksakorn; มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง; Mingkwan Na Takuathung; ศิริพงษ์ ตองใจ; Siripong Tongjai; ภรัณยา ชัยวัฒน์; Parunya Chaiyawat; สาลินี จันทราภิรมย์; Salinee Jantrapirom; ปารเมศ เทียนนิมิตร; Parameth Thiennimitr; ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร; Supanimit Teekachunhatean (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-05)
  กรดมัยโคฟีโนลิค (MPA) เป็นยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการป้องกันการต่อต้านการปลูกถ่ายอวัยวะและอยู่ระหว่างการศึกษาประสิทธิผลของยาต่อการต้านมะเร็งกระดูกออสทิโอซาร์โคมา อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ที่ได้รับยาชนิดนี้แต่ละคนมีค่าเภสัชจล ...
 • คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์; Paleeratana Wongrith; พิมาน ธีระรัตนสุนทร; Phiman Thirarattanasunthon; นิรชร ชูติพัฒนะ; Nirachon Chutipattana; ดนิตา จำปาแก้ว; Danita Champakaew; จิราพร เจริญพูล; Jiraporn Jaroenpool; ปภัสรา ช้างกลาง; Papassara Changklang; ภูวศินทร์ บัวเกษ; Phuwasin Buakate; พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์; Patthanasak Khammaneechan; โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดียและยุโรป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเอเชียระลอก 2 ขยายวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็ว พบว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันร ...
 • คู่มือการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแกนนำดูแลสุขภาพนักเรียน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์; Paleeratana Wongrith; พิมาน ธีระรัตนสุนทร; Phiman Thirarattanasunthon; สุปรีชา แก้วสวัสดิ์; Supreecha Kaewsawat; ดนิตา จำปาแก้ว; Danita Champakaew; ปภัสรา ช้างกลาง; Papassara Changklang; พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์; Patthanasak Khammaneechan; ภูวศินทร์ บัวเกษ; Phuwasin Buakate; นิรชร ชูติพัฒนะ; Nirachon Chutipattana; จิราพร เจริญพูล; Jiraporn Jaroenpool; โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดียและยุโรป รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเอเชียระลอก 2 ขยายวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็ว พบว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันร ...
 • โมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน 

  ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์; Paleeratana Wongrith; พิมาน ธีระรัตนสุนทร; Phiman Thirarattanasunthon; สุปรีชา แก้วสวัสดิ์; Supreecha Kaewsawat; ดนิตา จำปาแก้ว; Danita Champakaew; ปภัสรา ช้างกลาง; Papassara Changklang; พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์; Patthanasak Khammaneechan; ภูวศินทร์ บัวเกษ; Phuwasin Buakate; นิรชร ชูติพัฒนะ; Nirachon Chutipattana; จิราพร เจริญพูล; Jiraporn Jaroenpool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06-30)
  งานวิจัยโมเดลการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสถานการณ์ ประสบการณ์การปรับตัวใ ...
 • การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นในระดับปฐมภูมิด้วยชุดตรวจ albuminuria 

  ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์; Nattachai Srisawat; ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล; Trirak Pisitkul; สมกัญญา ตั้งสง่า; Somkanya Tungsanga; กิตตินันท์ โกมลภิส; Kittinan Komolpis; สดุดี พีรพรรัตนา; Sadudee Peerapornratana (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
  โรคไตเรื้อรังถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญทั้งในระดับชาติและระดับโลก เนื่องจากมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะแรกจะยังไม่แสดงอาการของโรค แต่สามารถที่จะวินิจฉัยได้จากการ ...

ดูทั้งหมด