คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง; Chaweewan Sridawruang; เพ็ญนภา ศรีหริ่ง; Pennapa Sriring; บัณฑิต นิตย์คำหาญ; Bandit Nitkhamhan; มนพร ชาติชำนิ; Manaporn Chatchumni; บุญเรือง ขาวนวล; Boonruang Khaonuan; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-03)
  การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ถอดบทเรียนการจัดบริการใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปสังกัด ...
 • การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565–2566 (ระยะที่ 2) 

  กรกมล นิยมศิลป์; Kornkamol Niyomsilp; จิราพร ขีดดี; Chiraporn Khitdee; นพวรรณ โพชนุกูล; Noppawan Pochanukul; ภัทราภรณ์ หัสดิเสวี; Pattraporn Hasadisevee; ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง; Nuttamanutsanan Srithong; ชนิกา โรจน์สกุลพานิช; Chanika Rotsakoonpanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-05)
  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้ดำเนินการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ทุก 5 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ดำเนินการเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2566 โดยสุ่มจังหวัดในเขตสุขภาพ 12 เขต เขตละ 2 จังหวัด รวม 24 จังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ...
 • โปรแกรมบูรณาการจิตประสาทวิทยาการรู้คิดที่เน้นการตอบสนองของสมอง เพื่อเสริมสร้างการควบคุมยับยั้งสำหรับผู้ติดสารเสพติดในสถานบำบัดทางเลือกเขตภาคตะวันออก 

  จุฑามาศ แหนจอน; Juthamas Haenjohn; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; Warakorn Supwirapakorn; จตุพร นามเย็น; Jatuporn Namyen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-05)
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษามาตรวัดพฤติกรรมการควบคุมยับยั้งสำหรับผู้ติดสารเสพติด 2) สร้างแบบทดสอบสัญญาณหยุดสารเสพติดสำหรับผู้ติดสารเสพติด และ 3) พัฒนาโปรแกรมบูรณาการจิตประสาทวิทยาการรู้คิด ...
 • คู่มือหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ 

  วณิชา ชื่นกองแก้ว; Wanicha Chuenkongkaew; พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์; Pongsak Wannakrairot; อานุภาพ เลขะกุล; Arnuparp Lekhakula; ดุสิตา กระวานชิด; Dusita Krawanchid; วิจิตรา สุวรรณอาสน์; Vichitra Suvannaard; มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต; Manuschon Kunapornsujarit; สุกัญญา ยิ้มสมบูรณ์; Sukanya Yimsomboon; ธนวันต์ กัญญภัส; Tanawan Kanyapas (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
  มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) เป็นหน่วยงานประสานและดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของปร ...
 • การศึกษาแบบผสมผสานเพื่ออธิบายพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะ ในเขตภาคตะวันออก 

  พรพรรณ ศรีโสภา; Pornpan Srisopa; สายฝน ม่วงคุ้ม; Saifone Moungkum; พรพรรณ สุดใจ; Pornpun Sudjai; ปาจรา โพธิหัง; Pachara Photihung; พิชามญชุ์ อินทะพุฒ; Pichamon Intaput; อาทิตยา อติวิชญานนท์; Artittaya Artiwitchayanon; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; Pornpat Hengudomsub; นิสากร กรุงไกรเพชร; Nisakorn Krungkraipetch; วัชรกันญ์ อะเวลา; Watcharagan Awela (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-05)
  ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดจากการผสมผสานของหลายปัจจัยอย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลระบาดวิทยาในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะยังมีอยู่จำกัด ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความชุกและปัจจัยที่สั ...

View more