คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ มีการปรับปรุงคลังข้อมูลฯ ดังนี้

⚬ ปรับปรุงเมนูให้ใช้งานง่ายขึ้น (User friendly)

⚬ ลดขั้นตอนการสมัครสมาชิก ด้วยการเชื่อมโยงบัญชี Facebook

⚬ สามารถ Like & Share ไปยัง Social media (Facebook Line Twitter)

⚬ สามารถเลือกค้นหาตามหมวดหมู่งานวิจัย

⚬ สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในทุกอุปกรณ์ (Any device)

 

สมัครสมาชิกฟรี ดาวน์โหลด Full Text ฟรี

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่
 • รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในชุมชนสำหรับผู้ป่วยภายหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

  จุฑาภรณ์ เพิ่มพูล; Chuthaporn Phemphul; วิรัติ ปานศิลา; Wirat Pansila; นิสากร วิบูลชัย; Nisakorn Vibulchai; ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร; Chaiyasith Wongvipaporn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในชุมชนสำหรับผู้ป่วยภายหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้ป่วยภายหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย ผู้ดูแล ...
 • การประยุกต์ใช้การตรวจวัดระดับยาในเลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง 

  อนันต์ ไชยกุลวัฒนา; Anun Chaikoolvatana; ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน; Thanawat Wongphan; จารุวรรณ ธนวิรุฬห์; Charuwan Thanavirun; ชลลดา ไชยกุลวัฒนา; Cholada Chaikoolvatana; สิทธิกร กุลประเสริฐศรี; Sittikorn Kulprasertsri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-10-17)
  โครงการประยุกต์ใช้การตรวจวัดระดับยาในเลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานได้รับการติดตามผลการรักษาอย่างมีประสิทธ ...
 • THAI Model คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุข 

  แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ; Kaewta Nopmaneejumruslers (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020)
  คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุขนี้ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อพ่อแม่คนไทยตามบริบทสังคมไทยให้สามารถเข้าใจตัวตนของเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยเน้น 3 เรื่องหลัก พัฒนาการอารมณ์และสังคม, สัมพันธภาพในครอบครัว ...
 • การประเมินผลการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุในประเทศไทยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

  ธัญพร ชื่นกลิ่น; Thunyaporn Chuenklin; นงณภัทร รุ่งเนย; Nongnaphat Rungnoei; นภัส แก้ววิเชียร; Naphas Kaeowichian; เบญจพร สุธรรมชัย; Benjaporn Suthamchai; วิชาญ เกิดวิชัย; Wicharn Girdwichai; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-09)
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลางในผู้สูงอายุตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 2) ประเมินผลการดำเนินงานกา ...
 • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมแพ 

  อัมพรพรรณ ธีรานุตร; Ampornpan Theeranut; สุณี เลิศสินอุดม; Sunee Lertsinudom; นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์; Nonglak Methakanjanasak; ปัทมา สุริต; Pattama Surit; จันทร์โท ศรีนา; Chantho Srina; วิบูลย์ศักดิ์ วุฒิธนโชติ; Wiboonsak Wuttanachot; ยศวัจน์ พักเท่า; Yosawat Paktao; ดวงใจ อดิศักดิ์สดใส; Duangjai Adisaksodsai; นวลอนงค์ สุดจอม; Nuan-Anong Sudjom; สุดาพร ไทยเทวรักษ์; Sudaporn Thaitewarak; สุนันท์ชนก น้ำใจดี; Sunanchanok Namjaidee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-09)
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Mutual Collaborations Action Research) วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย คือ 1. เพื่อพัฒนาหารูปแบบของกิจกรรมบริการในระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรังทุกระยะ 2. ...

View more