คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ มีการปรับปรุงคลังข้อมูลฯ ดังนี้

⚬ ปรับปรุงเมนูให้ใช้งานง่ายขึ้น (User friendly)

⚬ ลดขั้นตอนการสมัครสมาชิก ด้วยการเชื่อมโยงบัญชี Facebook

⚬ สามารถ Like & Share ไปยัง Social media (Facebook Line Twitter)

⚬ สามารถเลือกค้นหาตามหมวดหมู่งานวิจัย

⚬ สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในทุกอุปกรณ์ (Any device)

 

สมัครสมาชิกฟรี ดาวน์โหลด Full Text ฟรี

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่
 • อัตลักษณ์ของระบบและนโยบายสุขภาพไทย 

  ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-09)
  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก การควบคุมการระบาดของโรคโควิดในประเทศไทยติดอันดับดีที่สุด 1-3 ของโลก จากความสำเร็จดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อสรุปจากปรากฏการณ์ที่ประจักษ์ชัดว่าการที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2563 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-09)
  วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2563 ประกอบด้วยบทบรรณาธิการ เรื่อง อัตลักษณ์ของระบบและนโยบายสุขภาพไทย โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย บทปริทัศน์ เรื่อง ประเด็นท้าทายของระบบสุขภาพตามเจตนารมณ์สาธารณสุขมูลฐาน: ...
 • การจัดเครือข่ายบริการสุขภาพเชิงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

  ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย; Theepakorn Jithitikulchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-09-30)
  งานวิจัยนี้เป็นรายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้นของการจัดเครือข่ายบริการสุขภาพสำหรับกำลังคนด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขาดแคลนกำลังคนและการจัดเครือข่ายบริการสุขภาพ ...
 • ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในสังกัดของกรุงเทพมหานครและสถาบันการศึกษา 

  ขวัญสุดา เชิดชูงาม; Kwansuda Cherdchoongarm (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-09-30)
  สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยนั้น มีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 2021 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้สูงอายุไทย โดยค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพที่ ...
 • ปัญหาและอุปสรรคของการใช้โปรแกรมรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินในการคัดแยกและจัดลำดับการจ่ายงาน 

  ภาวิตา เลาหกุล; Pavita Laohakul; บวร วิทยชำนาญกุล; Borwon Wittayachamnankul; คัมภีร์ สรวมสิริ; Kamphee Sruamsiri; ปริญญา เทียนวิบูลย์; Parinya Tianwibool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-09-30)
  ภูมิหลังและเหตุผล การรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลที่ล่าช้าและไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงได้ การใช้โปรแกรม ITEMS (information technology for emergency medical system) ก่อนรับผู้ป่วย ช่วยให้เลือกชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเหม ...

ดูทั้งหมด