คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม 0 2027 9701 ต่อ 9038 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่

 

 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพจิตวิถีใหม่ 

  ฐิติพร สุแก้ว; Thitiporn Sukaew; นพพร ตันติรังสี; Nopporn Tantirangsee; พยงค์ เทพอักษร; Phayong Thepaksorn; ภัทรหทัย ณ ลำพูน; Pathathai Na Lumpoon; นภชา สิงห์วีรธรรม; Noppcha Singweratham; เยาวลักษณ์ มีบุญมาก; Yaowaluck Meebunmak; วันดี แสงเจริญ; Wandee Saengjarern; สันติ ประไพเมือง; Sunti Prapaimuang; กีรติ พลเพชร; Keerati Ponpetch; เพ็ญนภา กวีวงศ์ประเสริฐ; Pennapa Kaweewongprasert; ดาวรุ่ง คำวงศ์; Daoroong Komwong; อลิซาเบธ เคลลี่ ฮอม เทพอักษร; Elizabeth Kelly Hom Thepaksorn; นิสารัตน์ สงประเสริฐ; Nisarat Songprasirt; รวิษฎา บัวอินทร์; Rawisada Buain (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-06)
  ความเป็นมาและเหตุผล : การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของปัจจัยกำหนดสุขภาพจิตในช่วง “ความไม่ปกติใหม่ (New Abnormal)” ส่งผลให้ต้องมีการต้องประเมินสถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพจิตและนวัตกรรมทางเลือกที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเ ...
 • หน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพ: กรณีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  สมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย; Somtanuek Chotchoungchatchai; ศศิวิมล อ่อนทอง; Sasivimol Ontong; ศรวณีย์ อวนศรี; Sonvanee Uansri; นิจนันท์ ปาณะพงศ์; Nitjanan Panapong; ภัทรจิราพร สุโอสถ; Patjirapohn Suosot; ธนินทร์ พัฒนศิริ; Thanin Pattanasiri; พิสภาสินี พิศาลสินธุ์; Pispasinee Pisansin; กมลพัฒน์ มากแจ้ง; Kamolphat Markchang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-06)
  การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีความเป็นพลวัตและมีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ซึ่งข้อมูลวิชาการจะมีความ ...
 • การศึกษาจีโนมแบบบูรณาการและหลากมิติของเนื้องอกสมองกลีโอมา 

  สิทธิ์ สาธรสุเมธี; Sith Sathornsumetee; พรสุข ชื่นสุชน; Pornsuk Cheunsuchon; ภูมิ สุขธิติพัฒน์; Bhoom Suktitipat; นิธิ อัศวภาณุมาศ; Nithi Asavapanumas; นพัต จันทรวิสูตร; Naphat Chantaravisoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-06)
  เนื้องอกสมองชนิด Glioma เป็นเนื้องอกที่มีการพยากรณ์โรคเลวที่สุดชนิดหนึ่งในมนุษย์ การรักษามาตรฐานในปัจจุบัน ได้แก่ การผ่าตัด การให้รังสีรักษาและเคมีบำบัด มีประสิทธิภาพจำกัดและมีอุปสรรคมากกว่ามะเร็งชนิดอื่น ผู้ป่วยที่เป็นโ ...
 • การพัฒนาต้นแบบระบบความปลอดภัยทางทะเล ณ ตำบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี; Prasit Wuthisuthimethawee; ประกิจ สาระเทพ; Prakit Sarathep; ปฏิพล หอมหวล; Patipon Homhual; ทัศนีย์ สุนทร; Thassanee Soonthon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-02)
  หลักการและเหตุผล : พื้นที่ภาคใต้มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบความปลอดภัยเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาต้นแบบพื้นที่ระบบความปลอดภัยทางทะเลพื้นที่เกาะเต่า ...
 • การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการอภิบาลระบบสุขภาพต่อการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีโรคระบาดระดับชาติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย 

  สุทัศน์ เสียมไหม; Suthat Siammai; อัญชลี พงศ์เกษตร; Anchalee Pongkaset; ฟูซียะห์ หะยี; Fusiyah Hayee; พยงค์ เทพอักษร; Phayong Thepaksorn; ไพสิฐ บุณยะกวี; Paisit Boonyakawee; พุทธิพงศ์ บุญชู; Puttipong Boonchu; ชวนากร ศรีปรางค์; Chavanakorn Sriprang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-06)
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสถานการณ์ ถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน ในการเตรียมการ การป้องกันและการตอบสนองภาวะฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) เพื่อศึกษาความพร้อมและ ...

ดูทั้งหมด