Now showing items 1-20 of 21

  • Launch of Thai Drug System Papers and Report 

   Suwit Wibulpolprasert; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   Launch of Thai Drug System Papers and Report by Suwit Wibulpolprasert in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th January 2020, World Ballroom ...
  • Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-08)
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย” ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมทางวิชาการของแผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ ...
  • การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในสองทศวรรษหน้า 

   สถาบันพระบรมราชชนก; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในสองทศวรรษหน้านำเสนอผลการศึกษาการคาดการณ์แนวโน้มระบบสาธารณสุข วิสัยทัศน์ และกลยุทธการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ตลอดจนการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ ...
  • การพัฒนากำลังคน ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; ประพจน์ เภตรากาศ (สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551-03)
   การพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรจากรายการบัญชียาสมุนไพร พ.ศ.2549 เป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ในแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554 ...
  • การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบุคลากร 3 หลักสูตร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; วงเดือน จินดาวัฒนะ (2538)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา ทั้งในส่วนของวิทยาลัย ของสถานที่ฝึกงาน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาเอง โดยทำการศึกษาในช่วงปีงบประมาณ 2534 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายด้ ...
  • ข้อเสนอการคลังสุขภาพเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย : จากเป้าประสงค์สู่แนวทางการขับเคลื่อน 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert; ชูชัย ศุภวงศ์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุวดี คาดการณ์ไกล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   แนวคิดการพัฒนากระบวนการประชาสังคม หรือ Civil Society เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม อันจะนำไปสู่ สังคมสมานุภาพ และความสงบ สุข สันติ ในสังคมนั้นเพิ่งจะมีการนำเสนอเข้ามาสู่แวดวงนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของไทย ...
  • พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย 

   ยงยุทธ ขจรธรรม; Yongyout Kachondham; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; จิตรา เศรษฐอุดม; พรพิศ ศิลขวุธท์; นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2536)
   พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา การบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีนในประเด็นต่างๆ วิธีดำเนินการโดยเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวน ...
  • พลวัตรการสาธารณสุขมูลฐาน-สามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง : มุมมองจากประชาคมโลก 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
  • ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในสองทศวรรษหน้าและกลยุทธ์ในการพัฒนา 

   อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร; อำพล จินดาวัฒนะ; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; สุทธิสิทธิ์ ไมตรีจิตร์; นาฏวิมล พรหมชนะ (2539)
   ครึ่งทศวรรษแรกของ "โครงสร้างทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย" ได้รับการประเมินผลการบรรลุความสำเร็จ และกำหนดภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในสองทศวรรษข้างหน้า พร้อมข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาสถานีอนามัยไปสู่ภาพลักษณ์นั้น
  • ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert (อุษาการพิมพ์, 2547)
   ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท เป็นหนังสือรวบรวมผลงานการศึกษา 5 ประเด็นหลัก ในการประชุมวิชาการประจำมีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2547 ได้แก่ 1. ทิศทางและยุทธศาสตร์การสร้างและการจัดการองค์ความ ...
  • ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟี้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; วัชรา ริ้วไพบูลย์; วราพร รุจาคม; ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   Medical rehabilitation service system in Thailand This research project aims at analyzing the situation and synthesizing the recommendations for the development of an equitable, efficient, and good quality medical ...
  • ระบบยาของประเทศไทย บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 

   มรกต กรเกษม; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; นิตยา แย้มพยัคฆ์ (2537)
   ระบบยาเป็นระบบย่อยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุข การวิเคราะห์ระบบยาอย่างรอบด้านโดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทยชิ้นนี้ ได้ให้ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบยาและระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคตเป็นอย่างมาก ...
  • ศักยภาพและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; พินทุสร เหมพิสุทธิ์; ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ (2540)
   รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้รวบรวมนวัตกรรมที่ชาวสาธารณสุขได้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นมาใช้เสริมบริการสุขภาพซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก สะท้อนศักยภาพแฝงที่น่าสนับสนุนต่อไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถขยายสู่ระดับการผลิตในเชิง ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 14 : ระบาดวิทยาความพิการในประเทศไทย 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 14 : ระบาดวิทยาความพิการในประเทศไทย
  • สถานการณ์ฉบับที่ 15 : ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 15 : ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สรุปสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย นโยบายและแผนการพัฒนาระบบบริการฯ กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ...
  • สาธารณสุขมูลฐานในมุมมองของประชาคมโลกและสังคมไทย 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
  • สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย 

   เกษม วัฒนชัย; Kasem Wattanachai; วิพุธ พูลเจริญ; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; เดชรัต สุขกำเนิด; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   "สุขภาพ" ของมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ทั้งทางสังคม กายภาพ ชีวภาพ รวมทั้งระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น การดำเนินการต่างๆ ล้วนแต่ก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ...
  • เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข-กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาสาธารณสุข 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert (2537)
   เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับพัฒนาทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการพัฒนาสาธารณสุข ผู้เขียนปูพื้นเรื่องนี้อย่างง่ายๆ โดยอาศัยข้อมูลจริงมาประกอบ แม้ว่าได้เขียนไว้นานพอสมควรแล้ว ...