Now showing items 21-24 of 24

  • ผลการประเมินกลไกอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   ธีระ วรธนารัตน์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค: ความสำคัญและแนวทางการศึกษาวัคซีนป้องกันวัณโรคในประเทศไทย 

   นิธินันท์ มหาวรรณ; Nithinan Mahawan; ธีระ วรธนารัตน์; Thira Woratanarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-06)
   ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาวัณโรคระดับรุนแรง ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรคและเอดส์ และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการป้องกันและควบคุมวัณโรคทุกระดับยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้วัคซีนเป็นวิธีการหนึ่งในก ...
  • สถานการณ์การสร้างองค์ความรู้และ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

   ธีระ วรธนารัตน์; Teera Woratanarat (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • สมรรถนะและบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว: การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

   ธีระ วรธนารัตน์; Teera Woratanarat; ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; Patarawan Woratanarat; อารียา จิรธนานุวัฒน์; Areeya Jirathananuwat; จารุภา เลขทิพย์; Charupa Lektip; เสาวลักษณ์ ต้องตา; Saowalak Tongta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-03)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวางแผนผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสถานการณ์ในพื้นที่ ...