Now showing items 21-32 of 32

  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   มหาวิทยาลัยมหิดล. เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ; Mahidol University (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือ 

   อัญชลี สิงหเนตร-ฤนาท; Anchalee Singhanatr-runat; ณัฐยา ศักดิ์สูง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาบริบทและกลไกที่เป็นตัว กำหนดวิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง1.ลักษณะของงานก่อสร้างและแ ...
  • วิทยาศาสตร์ภายใต้วิธีคิดแบบลดส่วนกับความรุนแรงต่อสุขภาพ 

   ยงศักดิ์ ตันติปิฎก; Yongsak Thantiphidok; สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ สังคมไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการปฏิรูประบบการศึกษาและระบบสุขภาพด้วยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันกลับมาสำรวจทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระห ...
  • สถานการณ์และประเด็นสุขภาพ “แรงงานอีสาน” 

   ดุษฎี อายุวัฒนะ; Dusadee Ayuwat; ภัทระ แสนไชยสุริยา; Pattara Sanchaisuriya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีการย้ายถิ่นแรงงานมาก จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ สังคม ตลอดจนมีผลกระทบต่อสุขภาวะทั้งปัจเจกบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสถานการณ์ ...
  • สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

   ปรีชา อุปโยคิน; Phrecha Uphaypkin; อภิสม อินทรลาวัณย์; ธันวา เอี่ยมงาม; Aphisom Intaralawan; Thanwa Iamngam; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง; Mae Fah Luang University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอํานาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ต้องการทราบถึงผลการดําเนินงานด้านกระจายอํานาจด้านสุขภาพ ...
  • สังคมภาคเหนือในยุคทักษิโณมิกส์และการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 

   ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี; Pinkaew Lueangaramsri; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์; Chiang Mai University. Faculty of Social Science (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคชนบทที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยุคของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ได้ทุ่มเทเงินภาครัฐทั้งในและนอกงบประมาณแผ่นดินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบทวิวิถี (dual ...
  • สิทธิมนุษยชนกับสุขภาพ : บทสำรวจเบื้องต้นเพื่อทบทวนและท้าทายองค์ความรู้ 

   สุรสม กฤษณะจูฑะ; Surasom Krisanajuta; สันติพงษ์ ช้างเผือก; ธวัช มณีผ่อง; อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล; รัชนี นิลจันทร์; Santipong Changphueak; Tawan Maneephong; Unchai Chaimburanakul; Ratchanee Ninchan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   งานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งศึกษาทบทวนแนวความคิดว่าด้วย “สิทธิมนุษยชน” และ “สุขภาพ” เพื่อนำมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผสมผสาน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแนวคิดข้างต้น โดยใช้กรอบคิดเรื่อง “การนิยามความหมายทางสังคม” ...
  • สุขภาพกับความสูญเสีย : ลำดับเหตุและปัจจัยทำร้ายคนไทย 

   จิตร สิทธีอมร; Chirt Sitthi-Amorn; วัฒนา ส.จั่นเจริญ; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

   จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; สุนทร เหรียญภูมิการกิจ; ชาติวุฒิ จำจด; นัยนา พันโกฏิ; Chanthip Intawong; Sunthorn Rheanpumikankit; Chattiwut Chamchod; Naiyana Phankote (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพ ระดับคุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 943 คน ที่อาศัยอยู่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแ ...
  • สู่ศตวรรษใหม่ของการส่งเสริมสุขภาพ 

   ลักขณา เติมศิริกุลชัย; สุชาดา ตั้งทางธรรม; Lukana Termsirikulchai (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • เศรษฐศาสตร์การคลังเพื่อสุขภาพ 

   สุชาดา ตั้งทางธรรม; Suchada Tangtangtham (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541)
   เศรษฐศาสตร์การคลังเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1-3 เฉลี่ยประมาณร้อยละ 3-3.5 ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศซึ่งค่อนข้างน้อยจนกระทั่งช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 กระทรวงสาธารณสุขได ...