Now showing items 4411-4430 of 11508

   Authors Name
   คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย [1]
   คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก [1]
   คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาในการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย [2]
   คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาภาพรวมและผลกระทบด้านจริยธรรมเกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค [1]
   คณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแห่งชาติ [1]
   คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [9]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร [1]
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [2]
   คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น [1]
   คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [1]
   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [1]
   คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [1]
   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2]
   คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ [1]