Now showing items 6123-6142 of 13137

   Authors Name
   คณะกรรมการศึกษาวิจัยปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ [1]
   คณะทำงานจดบันทึกประเด็น [1]
   คณะทำงานจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายกรมควบคุมโรค [1]
   คณะทำงานทบทวนวรรณกรรมเรื่อง การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจาง [1]
   คณะทำงานพัฒนาคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 [1]
   คณะทำงานวาระทางสังคม [1]
   คณะทำงานวิชาการสนับสนุนการประสานงานนโยบายระบบบริหารและบริการสาธารณสุข [1]
   คณะทำงานศึกษาระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในมนุษย์ [1]
   คณะทำงานสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary Taskforce) [1]
   คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนการรับมืออภิมหาอุทกภัย 2554 [1]
   คณะทำงานเพื่อพัฒนา PTRS Guideline [1]
   คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบยาของประเทศไทย [1]
   คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดสมุทรปราการ [1]
   คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [1]
   คณะวิจัยและพัฒนาระบบติดตามการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย [1]
   คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย [1]
   คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก [1]
   คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาในการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย [2]
   คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาภาพรวมและผลกระทบด้านจริยธรรมเกี่ยวกับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค [1]
   คณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแห่งชาติ [1]