Now showing items 7209-7228 of 11434

   Authors Name
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิเทศศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยนครพนม.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร [7]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะทันตแพทยศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะพยาบาลศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ [1]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุข [1]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ [1]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [3]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ [9]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ [17]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ [1]
   มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทย์ศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยบูรพา [2]
   มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ [6]