Now showing items 7312-7331 of 11434

   Authors Name
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ [9]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์ [6]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาฟิสิกส์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ [7]
   มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์. คณะแพทย์ศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [3]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะวิทยาการสื่อสาร [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ [4]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ [5]