Now showing items 7438-7457 of 11564

   Authors Name
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [4]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาการจัดการ [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ [4]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคการแพทย์ [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ [27]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ [26]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน [1]
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [3]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ [2]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพยาบาลศาสตร์ [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ [3]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ [1]
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ [7]