Now showing items 8639-8658 of 11434

   Authors Name
   ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี [1]
   ศูนย์บริหารพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [1]
   ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน [1]
   ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ [1]
   ศูนย์ฝึกอบรมทักษะสื่อสารทางการแพทย์ [1]
   ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย [2]
   ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) [1]
   ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย [2]
   ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) [1]
   ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.) [1]
   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [2]
   ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี [1]
   ศูนย์มะเร็งลพบุรี [1]
   ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [1]
   ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา [19]
   ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ [4]
   ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย [2]
   ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล [1]
   ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล [4]
   ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ [2]