Now showing items 9275-9294 of 11021

   Authors Name
   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข [3]
   สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข [2]
   สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ [1]
   สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง [1]
   สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา [2]
   สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ [12]
   สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเตอร์เนคโพลล์ [1]
   สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซีอินเตอร์เนตโพลล์(เอแบคโพลล์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
   สำนักส่งเสริมสุขภาพ [1]
   สำนักอนามัย กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี) [1]
   สำรวย ผัดผล [1]
   สำรวย แสงดารา [1]
   สำราญ จันทร์พงษ์ [2]
   สำราญ อาบสุวรรณ [2]
   สำราญ เชื้อเมืองพาน [1]
   สำราญ เหล็กงาม [1]
   สำลี ใจดี [3]
   สำเริง บุญกล่อม [1]
   สำเริง แหยงกระโทก [1]
   สำเริง ไตรติลานันท์ [1]