Now showing items 6268-6287 of 8931

   Subject
   พยาบาลเวชปฏิบัติ [2]
   พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว [1]
   พรบ.ขอทาน [1]
   พรบ.คุ้มครองความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข [1]
   พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ [1]
   พรบ.สุรา [1]
   พรรคการเมือง [2]
   พระนครศรีอยุธยา [3]
   พระพุทธศาสนา [2]
   พระพุทธศาสนา—ความเชื่อ [1]
   พระราชบัญญติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ [1]
   พระราชบัญญัติ [4]
   พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [1]
   พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [1]
   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 [1]
   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ [4]
   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 [2]
   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 [1]
   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ [1]
   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย [1]