Now showing items 5150-5169 of 5627

  • ฮาให้คิด ฉบับการ์ตูนโป๊(ว) 

   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, 2553)
   “ ฮาให้คิด ” ฉบับนี้พิมพ์เพิ่มเป็นครั้งที่ 3 แล้ว พิมพ์ใหม่แต่ละครั้งก็มี“เรื่อง”ใหม่ ๆ เข้ามา “ฮา”และก็ “ให้คิด”ตลอด “ฮาให้คิด” ฉบับที่1และ2 เป็นหนังสือการ์ตูนที่ใช้รณรงค์เพื่อให้คนอ่านได้เข้าใจเรื่องเอดส์ แต่ ...
  • เกษตรกรรมยั่งยืนนโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ 

   บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์; Bantoon Setthasiroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชาติไทย ตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ...
  • เกษตรกรรมและการใช้สารเคมีการเกษตร 

   นวลศรี ทยาพัชร; Nuansri Thayapat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย 

   นนท์ นุชหมอน; Nondh Nuchmorn (สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556)
   ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาภูมิทัศน์การเคลื่อนย้ายทรัพยากรอาหารทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบไป อย่างมากด้วยแรงผลักดันทั้งจากผู้บริโภคในสังคมสมัยใหม่และจากประเทศผู้นำเข้าที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน คุณภาพและความ ...
  • เก็บตก R2R จากการ Accredit 

   วัชรพล ภูนวล (โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • เก็บภาษีเหล้าตามดีกรีฉลุย 

   กองบรรณาธิการ (2550-11)
  • เก็บยิ้ม หนังสั้นคนพิการ 

   กองบรรณาธิการ (2551-06)
  • เขตสุขภาพกับงานวิจัย NCDs 

   ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; Twaekiat Boonyapaisarncharoen (กระทรวงสาธารณสุข, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ นำเสนออย่างไรให้ได้ใจคน 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komart Chuengsatainsup (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : เคล็ดไม่ลับ เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ นำเสนออย่างไรให้ได้ใจคน วันที่ 17 กรกฎาคม ...
  • เข็นงาน R2R ให้สำเร็จในหน่วยงานได้อย่างไร 

   นิลเนตร วีระสมบัติ (โรงพยาบาลสูงเนิน, 2552-07-17)
  • เข้าใจสิทธิและสุขภาพอันเปราะบาง ผ่านประสบการณ์การรับรู้ของบุคคลออทิสติก 

   อุบลพรรณ ธีระศิลป์; เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; พิมพวัลย์ บุญมงคล (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย เข้าใจคนขาด-ขาดคนเข้าใจ ...
  • เข้าใจเพศที่สาม 

   ตุลย์ ณ ราชดำเนิน (2551-06)
  • เครือข่าย R2R ภาคกลาง : สปสช. เขต 4 สระบุรี 

   สุรชัย โชคครรชิตไชย (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคกลาง: R2R ใครๆ ก็ทำได้ ง่ายจะตาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter11 อาคารชาแลนเจอร์ ...
  • เครือข่ายการวิจัย 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน; Wisit Sanguanwongwan (โรงพยาบาลสรรพสิทธิสงค์, 2552-12-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...
  • เครือข่ายชุมชน และประชาสังคม : แนวคิด ประสบการณ์ ตัวอย่าง 

   เสรี พงศ์พิศ; Seree Pongpit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ในปัจจุบันคำว่า “เครือข่าย” มีความหมายที่เพิ่มเติมขึ้น คือ ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดมมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมดำเนินกิจกรรมบางอย่าง ...
  • เครือข่ายทางสังคมภาคตะวันออกกับการสร้างเสริมพลังผู้บริโภค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษาเครือข่ายทางสังคมภาคตะวันออกกับการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการ รูปแบบ กลวิธี บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายทางสังคมทั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคใน ...
  • เครือข่ายที่มีชีวิต : 2 learn 2 share 2 LAN you can North R2R 

   สุรศักดิ์ ชัยชนะ (ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: 2 learn 2 share 2 LAN...you can "North R2R" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ ...
  • เครือข่ายที่มีชีวิต : เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R 

   ฉัตรชัย สวัสดิไชย (โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่องเครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ...