Now showing items 214-233 of 5640

  • I San Stroke Fast Track 

   สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทย 

   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550-10)
   การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) เป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการสําหรับวางรูปแบบ ดําเนินการ บันทึก และรายงานการวิจัยทางคลินิก การปฏิบัติตามมาตรฐาน GCP เป็นการรับประกันว่า สิทธิความปลอดภัย ...
  • ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms 

   Viroj Tangcharoensathien (International Health Policy Program, 2545)
  • Impact of a Clinical Practice Guideline and Its Passive Dissemination among Thai Psychiatrists’ Prescribing Attitudes towards Treatment-Resistant Schizophrenia 

   Pichet Udomratn; Manit Srisurapanont; มานิต ศรีสุรภานนท์ (Health Systems Research Institute, 2543)
  • The Impact of a Policy on Universal Coverage on Equity in Health Care Finance in Thailand 

   Supon Limwattanonon; Viroj Tangcharoensathien; Phusit Prakongsai (International Health Policy Program, 2008)
   Objective: To analyze trends and patterns of the distribution of benefit incidence and out-of-pocket (OOP) payments for health care of individuals in relation to the distribution of household living standards prior to and ...
  • Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs 

   Layton, Maneerat R.; Supatra Chadbunchachai; Bandit Thinkhamrop; Viroj Tangcharoensathien (International Health Policy Program, 2548)
  • Implementation of Evidence Based Medicine in Clinical Teaching and Practices 

   ภิเศก ลุมพิกานนท์; Pisake Lumbiganon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-05-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม HSRI Retreat หัวข้อ Implementation of Evidence Based Medicine in Clinical Teaching and Practices วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
  • Implications of Private Practice in Public Hospitals on the Cesarean Rate in Thailand 

   Piya Hanvoravongchai; Jongkol Lertiendumrong; Yot Teerawattananon; Viroj Tangcharoensathien (Health Systems Research Institute., 2000)
   Cesarean section rate in developed countries increased significantly during 1971-1990. In Thailand the rate increased steadily from 15.2% in 1990 to 22.4% in 1996. Cesarean section rate increases with the decline of vaginal ...
  • Improving population health through public policies a new challenge: Case studies of Thailand 

   Health Systems Research Institute (Health Systems Research Institute, 2008)
  • In memory of our beloved Ajarn Tada Yipintsoi 

   ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP), 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal jubilee อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • The incidence of public spending on healthcare: comparative evidence from Asia 

   O'Donnell O; Van Doorslaer, Eddy; Rannan-Eliya, Ravi P; Aparnaa Somanathan; Shiva Raj Adhikari; Harbianto, Deni; Garg, Charu C.; Piya Hanvoravongchai; Huq, Mohammed N.; Anup Karan; Leung, Gabriel M.; Ng, Chiu Wan; Pande, Badri Raj; Tin, Keith; Kanjana Tisayaticom; Laksono Trisnantoro; Zhang Y; Zhao, Yuxin (International Health Policy Program, 2007)
  • Induced abortion in Thailand: current situation in public hospitals and legal perspectives 

   Suwanna Warakamin; Nongluk Boonthai; Viroj Tangcharoensathien (International Health Policy Program, 2547)
  • Innovation by Public & Private Collaboration 

   วิไลพร เจตนจันทร์; Wilaiporn Chetanachan (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), 2557-09-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
  • Innovative research on Parkinson’s disease and movement disorders 

   รุ่งโรจน์ พิทยศิริ; Roongroj Bhidayasiri (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-21)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
  • Inspiration พลิกมุมมองสร้างแรงบันดาลใจ 

   ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
  • International Guideline on Research Ethics 

   สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2550-08)
  • International Health Policy Program (IHPP)Thailand external program evaluation 

   Vicharn Panich; Pratya Vesarach; Geert van Etten (2008-12-04)
  • International service trade and its implications for human resources for health: a case study of Thailand 

   Suwit Wibulpolprasert; Cha-aim Pachanee; Siriwan Pitayarangsarit; Pintusorn Hempisut (International Health Policy Program, 2547)
  • Introducing government use of patents on essential medicines in Thailand, 2006-2007 : Policy analysis with key lessons learned and recommendations 

   Sripen Tantivess; Nusaraporn Kessomboon; Chotiros Laongbua (International Health Policy Program, 2551-06)
   In late 2006 and early 2007, Thailand๛s administration announced its intention to introduce the government use of patents for 3 pharmaceutical products, including 2 antiretrovirals (ARVs): efavirenz and lopinavir/ritonavir ...
  • Introduction to sleep and importance of sleep on health and brain functions 

   นัยพินิจ คชภักดี; Naiphinich Kotchabhakdi (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...