Now showing items 237-256 of 5708

  • KM to R2R 

   เพ็ญศรี รักษ์วงค์; Pensri Ruckwong (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในการสนับสนุนงาน R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ...
  • KM ในการสนับสนุนงาน R2R 

   พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์; Puttisak Puttawiboon (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในการสนับสนุนงาน R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ...
  • KM ในการสนับสนุนงาน R2R 

   สรินยา งามทิพย์วัฒนา; Sarinya Ngarmtipvatana (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ในการสนับสนุนงาน R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ...
  • Knowledge translation “Peripheral arterial disease” 

   Kittipan Rerkasem; กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Knowledge Translation จากหิ้งสู่..ข้างเตียงและชุมชน กรณีศึกษา โรคหัวใจและหลอดเลือด ผลงานวิจัยนำสู่ระบบบริการ ในบริบทโรงเรียนแพทย์ 

   ปิยะมิตร ศรีธรา; Piyamitr Sritara (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • “Knowledge Translation: จากหิ้งสู่...ข้างเตียง/ชุมชน กรณีศึกษา NCDs” 

   สมศักดิ์ อรรฆศิลป์; Somsak Akksilp (2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Knowledge Translation: จากหิ้งสู่ข้างเตียง/ชุมชน กรณีศึกษา NCDs 

   เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์; Kearkiat Praditpornsilpa (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Knowledge-based changes to health systems: the Thai experience in policy development 

   Viroj Tangcharoensathien; Suwit Wibulpholprasert; Sanguan Nitayaramphong (International Health Policy Program, 2547)
  • The Lancet Commission on Essential Medicines for Universal Health Coverage 

   Yot Teerawattananon; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   The Lancet Commission on Essential Medicines for Universal Health Coverage by Yot Teerawattananon in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th ...
  • The Last Mile of UHC in Thailand : Do We Reach the Vulnerable 

   Borwornsom Leerapan; บวรศม ลีระพันธ์ (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 2560-01-30)
   เอกสารประกอบการประชุมในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ...
  • The Last Mile of UHC in Thailand, Do We Reach the Vulnerable. 

   พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; Samrit Srithamrongsawat; จเร วิชาไทย; Charay Vichathai; เพ็ญแข ลาภยิ่ง; Phenkhae Lapying; บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; Boonyawee Aueasiriwon; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; อุทุมพร วงษ์ศิลป์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01-30)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอน ...
  • Launch of Thai Drug System Papers and Report 

   Suwit Wibulpolprasert; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   Launch of Thai Drug System Papers and Report by Suwit Wibulpolprasert in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th January 2020, World Ballroom ...
  • Learning from Thailand's health reforms 

   Towse A; Mills, Anne; Viroj Tangcharoensathien (International Health Policy Program, 2547)
  • Lifestyle กิน ช้อป เที่ยว ในแบบที่เป็นตัวเอง 

   ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์; วิสาข์ สอตระกูล; สิริกาญตน์ สมนึก; จักรสิน น้อยไร่ภูมิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
  • Lit the FHIR in Thailand By SIL-TH 

   รัฐ ปัญโญวัฒน์; Rath Panyowat; กวิน สิริกวิน; Kwin Sirikwin; ธนภพ ณ นครพนม; Thanaphop Na Nakhonphanom; ณัฐดนัย ไทยพิพัฒน์; Natdanai Thaipipat; ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ; Supharerk Thawillarp (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   มาตรฐาน Health Level 7 Fast Health Interoperability Resources (HL7 FHIR) เป็นมาตรฐานข้อมูลสุขภาพในกลุ่ม structural and syntactic data standard ที่ได้รับการยอมรับและหลายประเทศกำหนดให้เป็นมาตรฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ เช่น ...
  • Long-term care of elderly with dementia and Alzheimer’s disease in Thailand 

   สิรินทร ฉันศิริกาญจน; Sirintorn Chansirikarnjana (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   สมองเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากขึ้นในผู้สูงอายุ และจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับ สังคมไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะเมื่อทั้งจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่ครอบครัวเปลี่ยนจากครอบคร ...
  • Making Health Technology Assessment Information Available for Decision Making: The Development of a Thai Database 

   Nattiya Kapol; Pagamas Maitreemit; Rapeepun Chalongsuk; Yaowalak Amrumpai; Namfon Sribundit; Montarat Thavorncharoensap; Usa Chaikledkaew; Yot Teerawattananon (Medical Association of Thailand, 2008)
  • Making sensible rationing: the use of economic evidence and the need for methodological standards 

   Viroj Tangcharoensathien; Pirom Kamolratanakul (International Health Policy Program, 2008)
  • Manpower Mix in private Hospitals in Thailand: A Census report. 

   Suwat Kittidilokkul; Viroj Tangcharoensathien (Health Systems Research Institute, 1997)
   This paper providers detailed information on manpower in private hospitals in Thailand. Results were drawn from the 1990 – 1992 private hospital census. Results showed that hospitals registered in the Stock Exchange of ...
  • MAPPING อุปทาน : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือ 

   กนิษฐา ไทยกล้า; อริยา สิงหประเสริฐ; สุภวัฒน์ บุญมา; อริสรา สิทธิ; เนตรนภา เก่งสูงเนิน (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2550)