Now showing items 2501-2520 of 5592

  • การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพที่กลั่นออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีในสังคมทุกแห่ง ก่อนความรู้ของการแพทย์แผ่นใหม่ (modern medicine) ซึ่งยึดวิธีการพิสูจน์แบบการแพทย์ตะวันตก (western medicine) ...
  • การแพทย์แผนไทยในอาเซียน : โอกาส และผลกระทบ 

   ธวัชชัย กมลธรรม; Tawatchai Kamoltham (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Viroj NaRanong (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การแพทย์แผนไทยในอาเซียน: โอกาสและผลกระทบ 

   ปารณัฐ สุขสุทธิ์; Paranat Suksut; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ ลด ละ เลิก การใช้ยาปฏิชีวนะผิดๆ ในชุมชน ปี พ.ศ. 2555 

   สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย); มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเภสัชศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557)
   ปัญหาการเรียกหายาปฏิชีวนะอย่างผิดเป็นปัญหาซึ่งหน้าของเภสัชกรร้านยา ที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสุขภาพนี้ด้วยความนุ่มนวลและอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการความรู้/ความเชื่อที่สุจริต ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาที่ ...
  • การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 

   วรรณา ชัยเจริญกุล; Wanna Chaijaroenkul; เกศรา ณ บางช้าง; Kesara Na-Bangchang; ตุลยากร เปล่งสุริยการ; Tullayakorn Plengsuriyakarn; มยุรี ธาราสุข; Mayuri Tarasuk; กัลยรัตน์ บุญประเสริฐ; Kanyarat Boonprasert; นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง; Nipawan Labbunruang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-09)
   โรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มะเร็งชนิดนี้มีความรุนแรงมากเนื่องจากไม่มีเครื่องมือในการวินิจฉัยระยะเริ่มแรกและผลการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมีการตอบสนองไม่ดี ...
  • การแสดงออกทางใบหน้า 

   โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์; เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-03)
   Facial expression โดยนัยศัพท์ต้องบัญญัติว่า “การแสดงออกทางใบหน้า” ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพขององค์ประกอบใบหน้า (สีผิว, ริ้วรอย, คิ้ว, ดวงตา, จมูก, ปาก, ลิ้น) ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเชิงพลวัต เพื่อสื่อสะท้อนควา ...
  • การโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชน 

   พัฒนพงส์ จาติเกตุ; Phatnapong Chatiket (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ปัจจุบันมีการโฆษณายากำจัดศัตรูพืชปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อย และเป็นที่น่ากังวลว่าจะทำให้เกษตรกรเชื่อ งานวิจัยเรื่องการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยสื่อมวลชนจึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาว่าเนื้อหาในการโฆษณานั้นเป็นอย่างไรบ้าง ...
  • การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน: ช่องว่างและวิกฤตการควบคุม 

   นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-12)
   โฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงเด็กและมีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารและการบริโภคของเด็ก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มทางฟรีทีวี ในช่วงวันและเวลาที่มีรายการสำหรับเด็กและเยาว ...
  • การโฆษณาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำกับดูแล 

   สรีรโรจน์ สุกมลสันต์; วรรณา ศรีวิริยานุภาพ; วิทยา กุลสมบูรณ์; Sareerarote Sukamolson; Wanna Sriviriyanuparp; Vithaya Kulsomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การโฆษณาในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กในประเทศไทยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การโฆษณาของกรมประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2551 ด้วยการวิเคราะห์การโฆษณาตรงและโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ...
  • การใช้กระบวนการกลุ่มในการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มข้าราชการอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

   ปิยะ ศิริลักษณ์; Piya Sirilak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปรับพฤติกรรมด้วยกระบวนการกลุ่มในการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ประชากรที่ศึกษาเป็นข้าราชการในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 395 คน โดยมีการรว ...
  • การใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 

   อำนาจ ศรีรัตนบัลล์; Amnach Sriratanaban; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; จินดา ตั้งรวมทรัพย์; จารุวรรณ ธาดาเดช; Santawat Asavaroengchai; Krit Pongpirul; Jinda Tangraumsab; Charuwan Tadadej (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   เป้าประสงค์ของโครงการวิจัยนี้คือความพยายามที่จะใช้กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาช่วยพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ (HP) ในบริบทของโรงพยาบาลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ตั้งไว้มีสองข้อ ...
  • การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 

   ไพศาล วิสาโล, พระ; PhraPaisan Wisalo; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; เมทัส อนุวัตรอุดม; นารี เจริญผลพิริยะ; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล; Yongyut Buranachareonkit; Matas Anuwatudom; Naree Chareonpholpiriya; Naphanat Anuphongphan; Nonglak Throngsilsat; Dounghathai Chatphutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ได้ให้ความสนใจถึงที่มาของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏ ซึ่งผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจ ...
  • การใช้กัญชาในทางการแพทย์กับการเปิดเสรีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ 

   ไพศาล ลิ้มสถิตย์; Paisan Limstit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-03)
   พัฒนาการด้านกฎหมายยาเสพติดที่สำคัญของไทยเกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ก็คือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อใ ...
  • การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจระดับพื้นที่ (2) : จังหวัดสมุทรปราการ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2537)
   ฉบับนี้เสนอบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่ทำโครงการนี้ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2537)
   เป็นความพยายามของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ใช้งานวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สถาบันฯ ได้ให้การสนับสนุนโครง ...
  • การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3) 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2551-12-04)
   ฉบับนี้ขอเสนอบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ร่วมโครงการนี้กับทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • การใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (2537)
   การพัฒนาการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนางาน เป็นการวิจัยในระดับพื้นที่ชิ้นนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรส่งเสริมให้มีการทำกันอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย เพราะยิ่งทำกันมากเท่าใด งานสาธารณสุขก็จะดีมากเท่านั้น
  • การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี (DENV NS1) และการรายงานโรคไข้เลือดออกตามระบบเฝ้าระวังโรค รง. 506 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   มนสิณีย์ จันทร์สว่าง; Monsinee Jansawang; วินัย รัตนสุวรรณ; Winai Rattanasuwan; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; Sopon Iamsirithaworn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03-31)
   โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของภูมิภาคเขตร้อนและร้อนชื้นของโลก รวมทั้งประเทศไทย ติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการและอาการแสดงของโรคคล้ายกับโรคอื่นซึ่งยากต่อการวินิจฉัยโรค การใช้ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี ...
  • การใช้ดัชนีบ่งชี้ทางเคมีและชีวภาพเพื่อติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศและการพัฒนาเครื่องมือสำหรับชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

   ว่าน วิริยา; Wan Wiriya; สมพร จันทระ; Somporn Chantara; วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว; Wanaruk Saipunkaew; ณัตติพร ยะบึง; Nuttipon Yabueng (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-01)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยใช้ดัชนีบ่งชี้ทางเคมีและทางชีวภาพ 2) พัฒนาดัชนีบ่งชี้ทางเคมีเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศสำหรับชุมชน 3) เพื่อถ่ายท ...