Now showing items 257-276 of 5640

    • Media no limit : สื่อสร้างได้ไม่จำกัดความแตกต่าง 

      นริศรา สายสงวนสัตย์; ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์; ปณัสย์ พุ่มริ้ว; กรวิกา วีระพันธ์เทพา (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), 2556-09)
      ‘สื่อ’ คำสั้นๆ แต่แฝงไปด้วยพลังและอำนาจมากมาย เพราะนอกจากจะเป็นสะพานแห่งความเข้าใจของบุคคลแล้ว สื่อยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของสังคมให้ไปทางไหนก็ได้อีกด้วย แต่ในโลกทุกวันนี้ กลับยังมีบุคคลอีกมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ ...
    • Medical Intelligence 

      สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์; Suchatvee Suwansawat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
    • Medical Technology Medical Information 

      จุไรรัตน์ พรหมใจ; Jurairat Phromjai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01-15)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นวิจัย ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
    • Melatonin aging/age-related neurodegeneration 

      ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์; Piyarat Govitrapong (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-21)
      ปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยก็เช่นกันปี 2012 มีประชากรสูงอายุ 11% , ปี 2050 เพิ่มเป็น 30% การที่มนุษย์มีอายุยืนยาวมากขึ้นนั้นอาจเป็นการบ่งชี้ ถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ ...
    • Mesothelioma without Exposure to Asbestos in Thailand 

      Somchai Bovornkitti; สมชัย บวรกิตติ (Health Systems Research Institute, 2554-03)
    • Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-08)
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย” ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมทางวิชาการของแผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ ...
    • Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก 

      จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-01)
      เวทีวิชาการสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 “10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อค้นหาทางออกร่วมกัน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า เป็นกิจกรรมทางวิชาการของแผนงานวิ ...
    • Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน 

      จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Narong Sahamaethapt; Somsak Chunharas; Pongpisut Jongudomsuk; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
      ยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ ปี พ.ศ.2554-2558 ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเร่งจัดการความรู้สู่ระบบ สุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหนึ่งในแผนงานวิจัยที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ การพัฒนาความ เข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ ...
    • Move that Mountain ทำสิ่งใหญ่ให้เปลี่ยนแปลง 

      กองทรัพย์ ชาตินาเสียว; พรประไพ เสือเขียว; อภิญญา วิภาตโยธิน; อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
      โรคไม่ติดต่อเป็นภัยสุขภาพที่ร้ายแรง คร่าชีวิตมนุษย์ปีละกว่า 40 ล้านคน โดยเป็นสาเหตุ 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตของชาวโลก เป็นที่น่ายินดีว่า ยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งพยายามนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ ...
    • Muaklek Chronic Care Model 

      วิฑูรย์ ชัยธีราศักดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
    • National Health Accounts development: lessons from Thailand 

      Viroj Tangcharoensathien; Adit Laixuthai; Jitpranee Vasavit; Nuan-Anan Tantigate; Prajuabmoh-Ruffolo W; Duangkamol Vimolkit; Jongkol Lertiendumrong (International Health Policy Program, 1999)
    • National Strategies on Pandemic Influenza Vaccine Preparation for Thailand 

      Jongkol Lertiendumrong; Thipayawan Thanapaisarn; Kanokwan Poompusta; Somchai Chuewatcharin; Prapon Angtragoon; Prapasorn Sawetnisakorn; Pornpit Silkavute; Anan Tongta; Supparin Jirasukprasert (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology(BIOTEC)Health Systems Research Institute, 2550)
      There are currently reports on epidemics of highly pathogenic avian influenza virus in many regions. A new wave of pandemic seasonal flu is also predicted since it has now been over 30 years from its last incident. These ...
    • NBTC Policy Watch โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม 

      พรเทพ เบญญาอภิกุล; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2556)
      1. เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรในการกำกับดูแลของ กสทช. กับ หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ พร้อมเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส 2. เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นของ กสทช. ในการไม่ออกเกณฑ์ประกวดคุณสมบัติทีวีดิจิตอลสาธารณะ 3. ปัญหา ...
    • NCD : Evidence Based Public Health Policy 

      ศุภกิจ ศิริลักษณ์; Supakit Sirilak (สำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข, 2557-09-04)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วิจัยเปลี่ยนชีวิต วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
    • Neural stem cells for hearing impairment 

      นพพร จงกมลวิวัฒน์; Nopporn Jongkamonwiwat (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
      Over a quarter-billion people worldwide suffer from hearing-loss, a condition that can have enormous personal, social and economic implications. The majority of cases involve the loss of otic sensory hair cells and/or ...
    • Neuro-vascular Diseases (Stroke) and related research in Thailand 

      สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล; Suchat Hanchaiphiboolkul (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
    • Neurogenesis and Exercise in Spinal Cord Injury 

      วรินทร์ กฤตยาเกียรณ; Warin Krityakiarana (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
    • Neuroscience: Scientific Bases of Brain-Mind-Behaviour and Development of Neuroscience Research and Education for Thailand 

      นัยพินิจ คชภักดี; Naiphinich Kotchabhakdi (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-21)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
    • Never ending stories of the development of an effective HIS in Thailand 

      Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage (Health Systems Research Institute, 2009)
    • OSCC : One Stop Crisis Center การทำงานร่วมกับชุมชน 

      พิษณุ ขันติพงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.30 ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี