Now showing items 2748-2767 of 4889

  • ต้นทุนการจัดบริการของคลินิกหมอครอบครัว 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayathikom; วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ; Warisa Suppradist; นำพร สามิภักดิ์; Numporn Samiphuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-06)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) โดยเก็บข้อมูลจากคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง ตามความพร้อมของพื้นที่ จำแนกเป็น PCC ในเขตเมือง ...
  • ต้นทุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาบัน : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

   วรเวศม์ สุวรรณระดา; Worawet Suwanrada; ศิริพันธุ์ สาสัตย์; Siriphan Sasat; นพพล วิทย์วรพงศ์; Nopphol Witvorapong; สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์; Supaporn Kumruangrit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-06)
   งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาต้นทุนของการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557 ประชากรของการศึกษาคือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ฯ ทั้งหมดจำนวน ...
  • ต้นทุนการจัดบริการต่อหัวประชากรของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; อาณัติ วรรณศรี; Arnat Wannasri; พัชนี ธรรมวันนา; Patchanee Thamwanna; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai; ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหัวประชากรสำหรับการจัดบริการระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่าย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ...
  • ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย 

   วีระศักดิ์ พุทธาศรี; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สุวรรณา มูเก็ม; วงเดือน จินดาวัฒนะ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2004)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อหาต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ทั้งส่วนผู้จัดบริการและผู้รับบริการ โดยเก็บข้อมูลต้นทุนผู้จัดบริการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2545 ถึงเมษายน 2546 ใน 9 โรงพยาบาลตัวอย่าง ...
  • ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ภาสกร สวนเรือง; Passakorn Suanrueang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2559 ทำการศึกษาในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ...
  • ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2019-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาล โดยทำการศึกษาในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 แห่ง โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วยข้อมูลบริการ ...
  • ต้นทุนค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู 

   อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล; ไม่มีข้อมูล (ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2010-03)
   แม้ว่าบางบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูเริ่มขึ้นในประเทศไทยมานานเกือบสามสิบปีแล้ว แต่ก็นับว่าเป็นงานใหม่ของวงการสาธารณสุขไทย เพราะแต่เดิมคนส่วนใหญ่รู้จักเพียงบริการด้านกายภาพบำบัด ซึ่งเริ่มขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ต่อมาเมื่อม ...
  • ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 

   สุชาติ เปี่ยมปรีชา; Suchat Piempreecha; ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์; Tawatchai Yingtaweesak; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-06-30)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ในมุมมองของผู้ให้บริการ โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ ...
  • ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัย ในจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2542 

   ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; ธีรธัช กันตามระ; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดขนาดเล็กในภาคกลางมี 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน โรงพยาบาลชุมชนบ้านแพ้วจะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐแห่งแรกทีออกตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ซึ่งจะเปลี่ยนวิธ ...
  • ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัยในจังหวัดสมุทรสาครปีงบประมาณ 2542 

   ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์; Siriwan Pitayarangsarit; ธีรธัช กันตามระ; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   การศึกษาต้นทุนของสถานีอนามัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบต้นทุนรวมของสถานีอนามัย และต้นทุนต่อหน่วยบริการประเภทต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการการเงินของทั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ...
  • ต้นทุนต่อวันสำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Labbenchakul; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาต้นทุนเฉลี่ยต่อวันของการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้านในมุมมองของรัฐซึ่งจ่ายเงินเพื่อให้เกิดกิจกรรมนี้ บริการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมบริการของโรงพยาบาล กิจกรรมบริการขอ ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ปีงบประมาณ 2546 และ 2547 

   สุเมธ องค์วรรณดี; Sumet Ongwandee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2008)
  • ต้นทุนต่อหน่วยของระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   ทศพร วิมลเก็จ; Thosaporn Wimonkej; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2003)
   ศึกษาต้นทุนบริการและวิเคราะห์ต้นทุนบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาและทันตกรรม ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เตรียมงบประมาณ รวมทั้งจัดเตรียมท ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการ และการคืนทุน ของโรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ พ.ศ. 2537 

   บวร งามศิริอุดม; Boworn Ngamsiriudom; ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์; Maternal and Child Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
   Unit cost and cost recovery of the maternal and child hospital,Chiang Mai province 1994 This study aims to determine the unit cost of providing services, the revenue of the hospital and the cost recovery of the hospital. ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ 

   บวร งามศิริอุดม; ทิพาพร เสีถียรศักดิ์พงศ์; ศรันยา งามศิริอุดม (2008-12-04)
   ด้วยเหตุที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ ยังขาดข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยบริการ ซึ่งมีความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล การศึกษาครั้งนี้จึงทำให้ได้ทราบถึงข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยบริการของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangchroensathien; สุกัลยา คงสวัสดิ์; สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา; ประภาพรรณ คำคม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
   ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และประมาณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมศูนย์บริการ สาธารณสุขทุกแห่งในกรุงเทพมหานครจำนวน 60 แห่ง สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลทางก ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการและอัตราการคืนทุนของโรงพยาบาลชาติตระการ 

   เกษม ตั้งเกษมสำราญ; Kasame Tungkasamesamran (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
   วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและอัตรการคืนทุนของโรงพยาบาลชาติตระการประจำปีงบประมาณ 2549 ระเบียบวิธีศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ย้อนหลัง แต่มีบางข้อมูลที่เก็บไปข้างหน้า เช่นค่าแรง, รายรับ, ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; งามจิตต์ จันทรสาธิต; วรรณี พิริยะจิตรา; วรัญญา โพธินฤมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   Cost per Service of 9 General and Regional Hospitals Estimated by Cost-accounting Technique (1996-1997)The purpose of this study was to estimate cost per care of 9 of the general and regional hospitals to be beneficial for ...
  • ต้นทุนทันตกรรมรายบริการ ปี 2557 โรงพยาบาลท่าตูม 

   อารยา วรรณโพธิ์กลาง; Araya Wannapoglang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-03)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของบริการทันตกรรมรายบริการ ในปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลท่าตูม รวบรวมข้อมูลต้นทุนทางตรงจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ...
  • ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง 

   วิน เตชะเคหะกิจ; พิรกิจ วงศ์วิชิต; ธีรยุทธ สุขโสม; อภิชญา บุรพัฒนานนท์; วัชลาวลี แย้มแก้ว; กาญจน์กนก พูลติ้ม; ปฐมพร แก้ววานิช; สุภิดา ลอยธาร; ชนินาถ อินทร์ด้วง; ปฐมาวดี ชิตเพชร; วัชพล ธนมิตรามณี; Win Techakehakij; Piragit Wongwichit; Thirayut Suksom; Apichaya Burapatthananon; Watchalawalee yamkaew; Kankanok Pooltim; Pathomporn Kaewwanich; Supida Loytharn; Chaninat Induang; Phatthamawadee Chitphet; Vatchapon Tanamittramanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-06)
   ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่การศึกษาเกี่ยวกับขนาดของภาระทางการเงินของครัวเรือนเกี่ยวกับต้นทุนนี้ยังมีน้อยอยู่ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิ ...