Now showing items 2823-2842 of 5473

  • คำพ้องต่างๆ 

   สมชัย บวรกิตติ; อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • คำสารภาพ บาปบริสุทธิ์ 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สารคดี, 2547)
   ผู้หญิงที่เป็นแม่มักจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเพ่งโทษของสาธารณชน ครอบครัว ชุมชน หรือแม่แต่สื่อมวลชน ซึ่งมักจะมองเห็นปรากฏการณ์การทอดทิ้งลูกเพียงภาพผิวเผินในระดับความผิดพลาดของผู้หญิงแต่ละคน โดยละเลยที่จะวิเคราะห์ให้ลึกลง ...
  • คำแนะนำสำหรับผู้มีเชื้อดื้อยา 

   วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; Visanu Thamlikitkul (โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย, 2558-06)
   เอกสารแนะนำสำหรับผู้มีเชื้อดื้อยา
  • คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

   วิชัย โชควิวัฒน; ชยันต์ พิเชียรสุนทร (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2554-03)
  • คือความดีงาม : โครงการถอดบทเรียนการปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 

   ศิรินาถ ตงศิริ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559)
   กว่า 4 เดือนกับการลงพื้นที่ทำงานวิจัยเรื่อง “การปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุ: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” การทำงานนี้ทำให้ได้เรียนรู้ศักยภาพการทำงานของหน่วยงานต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นหน ...
  • คุณค่า R2R เบาหวาน สู่การขยายผล 

   ประนอม คำเที่ยง (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง คุณค่า R2R เบาหวาน สู่การขยายผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • คุณค่า R2R เบาหวานสู่การขยายผล 

   สมเกียรติ โพธิสัตย์ (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง คุณค่า R2R เบาหวาน สู่การขยายผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • คุณค่าการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research ; R2R) เป็นกลไกที่เข้าไปปรับกระบวนการทำงานประจำ โดยนำงานวิจัยเข้าไปรังสรรค์คุณค่าให้แก่งานประจำ กระตุ้นให้ผู้ทำงานพัฒนางานให้ดีขึ้น ส่งผลให้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้น ...
  • คุณค่าของข้อมูลสุขภาพ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-12)
   ข้อมูลสุขภาพเป็นแก่นกลางของวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข บทความทุกบทบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพด้วยข้อมูลที่น่าสนใจแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เก็บขึ้นอย่างเจาะจงเพื่อตอบคำถามวิจัย แต่มีบทความจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ใช้แหล่งข้ ...
  • คุณค่าของสมาธิบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 

   กัลนิถา สังข์แก้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
  • คุณประโยชน์และข้อพึงระวังของการคัดกรองทางสุขภาพ 

   รัตนวดี ณ นคร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-09)
  • คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล 

   อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; พิมประภา กิจวิธี; รัชตะ อุลมาน; วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์; สมชาย สุริยะไกร; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Areewan Cheawchanwattana; Onanong Waleekhachonloet; Thananan Rattanachotphanit; Pimprapa Kitwitee; Ratchata Unlamarn; Waraporn Saisunantararom; Somchai Suriyakrai; Chulaporn Limwattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   การสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จะช่วยให้เกิดสมดุลทางการเงินการคลังด้านสุขภาพ ในปัจจุบันโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยาแก่ผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพการสั่งใช้ยายังมีอยู่จำกัด ...
  • คุณภาพของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนและสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 

   ยอดพล ธนาบริบูรณ์; Yodphon Tanaboribun (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548)
   รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์คุณภาพของข้อมูลและเพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร และความสัมพันธ์กับแนวโน้มการกระจายของปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลที่มี เพื่อการวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแ ...
  • คุณภาพของระบบสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหกเล่มของเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 3 เรื่อง ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาชาติไทย ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2543 ความพยายามของผู้เขียนในการรวบรวมและเรียบเร ...
  • คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี : กรณีศึกษากลุ่ม "รวมน้ำใจริมน้ำลาว" อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

   เกียรติชาย จิระมหาวิทยากุล; Kiatchai Jiramahavitayakul; สำราญ เชื้อเมืองพาน; Samran Chuamuangphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ: 1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย 2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย และ 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒน ...
  • คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

   ปัฐยาวัชร ปรากฏผล; Padthayawad Pragodpol; เยาวดี สุวรรณนาคะ; อรุณี ไชยฤทธิ์; บุญสืบ โสโสม; สราวุฒิ สีถาน; มยุรี สร้อยศรีสวัสดิ์; สำราญ จันทร์พงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งโรคนี้ก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์และภาวะแทรกซ้อนที่อวัยวะสำคัญที่ผู้ป่วยต้องจัดการ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย วัตถุประ ...
  • คุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุของหน่วยกู้ชีพ เขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

   ภิญโญ เจียรนัยกุลวานิช; Pinyo Jearanaikulvanich (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุของหน่วยกู้ชีพเขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังโดยการรวบรวมข้อมูลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางหน่วยกู้ชีพของเขตอำเภอสูงเม่น ...
  • คุณภาพบริการทางการแพทย์และจริยธรรมของแพทย์ 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse (2537)
   ในปัจจุบันปัญหาคุณภาพบริการทางการแพทย์และจริยธรรมของแพทย์ กำลังได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย บทความนี้ได้นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหาจากคดีต่างๆ ที่ร้องเรียนมายังแพทยสภา พร้อมทั้งได้เสนอทางออกต่อปัญหาต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ
  • คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สุกัลยา คงสวัสดิ์ (2539)
   การสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาล งานวิจัยนี้ได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 9 แห่งในกรุงเทพฯ ...