Now showing items 284-303 of 5449

  • Plenary session: R2R กับองค์กรเรียนรู้ 

   อณัญญา หงษา (มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Policy communication 

   Suttilak Smitasiri (National Health Foundation ; Division of Communication and Behavioral Sciences Institute of Nutrition Mahidol University, 1997)
   Policy communicationThe need for this policy communication workshop was mainly two fold: to maxmize investment on research by using findings to mobilize relevant policy communication and equip a group of technical people ...
  • The Policy Intersections: key areas of law and policy for innovation and access 

   Jittima Srithaporn; จิตติมา ศรีถาพร (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   The Policy Intersections: key areas of law and policy for innovation and access by Jittima Srithaporn in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th ...
  • Policy making and roles of health technology assessment 

   Sripen Tantivess (International Health Policy Program, 2008)
  • POST COVID-19 ความหวัง โอกาส อนาคต สังคมที่เปลี่ยนไป (Social Transformation) 

   ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ; Chanchao Chaiyanukij (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • The Potential demand for an AIDS vaccine in Thailand 

   Viroj Tangcharoensathien; Wiput Phoolcharoen; Siriwan Pitayarangsarit; Sukhontha Kongsin; Vijj Kasemsup; Sripen Tantivess; Chutima Suraratdecha (International Health Policy Program, 2544)
  • The potential of provider-initiated voluntary HIV counseling and testing at health care settings in Thailand 

   Yot Teerawattananon; Yuwadee Leelukhanaveera; Piya Hanvoravongchai; Montarat Thavorncharoensap; Lily Ingsrisawang; Sripen Tantivess; Usa Chaikledkaew; Narin Hiransuthikul; Chewanan Leartpiriyasuwat (Health Intervention and Technology Assessment Program, 2009-03)
   WHO and UNAIDS advocated healthcare providers to consider provider-initiated HIV counseling and testing for clients attending healthcare facilities. However, there is a lack of evidence, concerning the effectiveness of ...
  • Previous Steps On the Road of Health Decentralization : Review of Decentralization of Health Services to Local Government Organizations, 1999–2007 

   Suwit Wibulpolprasert; Pongpisut Jongudomsuk; Narintr Tima; Jaruayporn Srisasalux; Preeda Taearak (Health Systems Research Institute, 2552-07)
   Several health system reform initiatives have been implemented in Thailand during the past decade. These include the establishment of Health Promotion Fund from sin tax, establishment of Universal Healthcare Coverage System ...
  • Primary Care Cluster Management 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559 หัวข้อ "Primary Care Cluster Management" โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ...
  • Primary health care in a changing world 

   Maesenee, Jan De; Moosa, Shabir; Yongyuth Pongsupap; Kaufman, Arthur (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-02)
  • Prince Mahidol Award Conference 2009 : Mainstreaming health into public policies 28-30 January 2009 Bangkok,Thailand 

   Prince Mahidol Award Conference secretariat office (Institute for population and social researchHealth Systems Research Institute, 2009-01)
  • Prince Mahidol Award Conference 2009 : Mainstreaming health into public policies,report on the Prince Mahidol Award conference 2009 28-30 January 2009 Bangkok,Thailand 

   Prince Mahidol Award Conference secretariat office (Health Systems Research InstituteInstitute for population and social research, 2009-01)
  • The Private demand for an AIDS vaccine in Thailand 

   Chutima Suraratdecha; Martha Ainsworth; Viroj Tangcharoensathien; Whittington D (International Health Policy Program, 2548)
  • Private obstetric practice in a public hospital: mythical trust in obstetric care 

   Wachara Riewpaiboon; Komatra Chuengsatiansup; Gilson, Lucy; Viroj Tangcharoensathien (International Health Policy Program, 2548)
  • Private-public mix in woman and child health in low-income countries: an analysis of demographic and health surveys 

   Supon Limwattananon (Health Systems Research Institute, 2551-10)
   Achieving the maternal and child health Millennium Development Goals (MDGs 4 and 5) is still a grand challenge to several low-income countries (LIC). An analysis of the most recent (2001-2006) Demographic and Health Survey ...
  • Proactive activity to Promote Health Security for All in Border Area 

   วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์; Worawit Tantiwattanasap (Umphang Hospital,Tak Province, 2560-01-30)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอน ...
  • Profit, payment and pharmaceutical practices: perspectives from hospitals in Bangkok 

   Pitaknetinan K; Viroj Tangcharoensathien; Supachutikul A; Bennett ,Sara; Mills, Anne (International Health Policy Program, 1999)
  • Progress of research on developmental neurobiology 

   นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล; Nuanchan Chutabhakdikul (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
   สมองเป็นอวัยวะแรกที่เริ่มพัฒนาคือจะพัฒนาตั้งแต่ 3-4 สัปดาห์หลังปฏิสนธิและใช้เวลาในการพัฒนา ยาวนานที่สุดคือจะพัฒนาเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกลไกในการพัฒนา สมองจึงมีความสำคัญอย่า ...
  • Project Plus เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพครูฝึก O&M คนพิการทางการเห็นและผู้สูงอายุในชุมชน 

   เบญจมาศ เป็นบุญ; ประดับพร เนตวงษ์; กมลทิพย์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา; ภาวิณี ลาโยธี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   สืบเนื่องจากที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility Training ...