Now showing items 304-323 of 5496

  • Project Plus เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพครูฝึก O&M คนพิการทางการเห็นและผู้สูงอายุในชุมชน 

   เบญจมาศ เป็นบุญ; ประดับพร เนตวงษ์; กมลทิพย์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา; ภาวิณี ลาโยธี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   สืบเนื่องจากที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility Training ...
  • Promotion Community-Based Continuing Holistic Care Among Palliative patient 

   ปัทมา วาจามั่น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ...
  • Promotion of Brain Health and Happiness: Brain‐Mind‐behavior 

   นัยพินิจ คชภักดี; Naiphinich Kotchabhakdi (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
  • Proposal for the development of a national mechanism for health care technology assessment in Thailand 

   Johnson, Egon; Monchai Chalaprawat (Health Systems Research Institute, 1997)
  • Provider payments and patient charges as policy tools for cost-containment: how successful are they in high-income countries? 

   Carrin, Guy; Piya Hanvoravongchai (International Health Policy Program, 2003)
  • PTSD and Art Therapy 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • Public health services policy analysis and development of decentralization of administration to provincial and local governments in Thailand 

   Thailand Innovative Administration Consultancy Institute (s.n.], 1997)
   The project on public health services policy analysis and development of decentralization of administration to provincial and local governments in ThailandThe civil service system is an important mechanism for national ...
  • Quantum leap : the reform of Thailand's health system 

   Wiput Phoolcharoen (Health Systems Research Institute, 2547)
   Title: Quantum Leap: the Reform of Thailand’s Health SystemsResearcher: Wiput PhoolcharoenFunding Health Systems Research InstituteYear 2004Health system and policy research was a key element in the drafting of ...
  • R2R 

   อารักษ์ วงศ์วรชาติ; Aruk Wongworrachat (โรงพยาบาลสิชล, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 7 : ความสุขในการบริหารเครือข่ายด้วยแนวทางการสนับสนุนการทำ R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ...
  • R2R (RI2R&D) 

   พงศ์พิชญ์ วงศ์มณี; Pongpit Wongmanee (โรงพยาบาลหล่มสัก, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : จากชุมชนสู่นโยบาย R2R Success story: สุขภาวะทางเพศ, โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล, ...
  • R2R : ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม 

   ปกรณ์ ศิริยง; Pakorn Siriyong (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม ...
  • R2R clinic : การคำนวณขนาดตัวอย่าง 

   หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล (โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: การคำนวณขนาดตัวอย่าง วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00-16.30 น. ณ Jupiter13 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • R2R Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อย 

   ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07)
  • R2R Clinic : เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล 

   วิภาวดี ต่อวงษ์ (โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R Clinic : เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล 

   ดิเรก สุดแดน (โรงพยาบาท่าวังผา จังหวัดน่าน, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R clinic: คำถามวิจัย 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: คำถามวิจัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • R2R Clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อย 

   หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล (โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยใน R2R 

   เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยใน R2R วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย 

   วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ (สาธารณสุขจังหวัดแพร่, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี