Now showing items 311-330 of 5046

  • R2R มาราธอน 

   นภมน ศรีตงกุล; ภาวนา ภูสุวรรณ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
  • R2R มาราธอน : STEMI โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

   สุเพียร โภคทิพย์ (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2554-07)
  • R2R สาธารณสุขท้องถิ่น 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07-11)
  • R2R สาธารณสุขนราธิวาส 

   จรัญ จันทมัตตุการ (สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, 2555-07-10)
  • R2R สานสุขการเรียนรู้ในงานประจำ 

   วิจารณ์ พานิช; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; อัครินทร์ นิมมานนิตย์; กุลธร กิติพูลวงษ์วนิช; คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; โรงพยาบาลศิริราช; ไม่มีข้อมูล (โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยาหิดล, 2554-07)
   หนังสือ “R2R สานสุขการเรียนรู้ในงานประจำ” จัดทำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนขบวนการและเครือข่าย R2R ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของผู้ที่ได้สัมผัสกิจกรรม R2R จากหลากหลายบทบาทหลากหลายมิติ การทำความเข้าใจ R2R ...
  • R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข (บทบาทใหม่การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข) 

   ประนอม คำเที่ยง (สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, 2556-08-01)
  • R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-08-01)
  • R2R เปลี่ยนชีวิต : บทเรียนบริบทบริการปฐมภูมิ 

   บุญเรือง ขาวนวล; Boonruang Khaonuan (เครือข่ายหมออนามัย, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เปลี่ยนชีวิตใคร 

   มาศโมฬี จิตวิริยธรรม; Masmolee Jitwiriyatham (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เมื่อยามน้ำนอง (มองโจทย์ R2R ยามน้องน้ำมาเยือน) 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2555-07-10)
  • R2R เรียบง่าย : บทเรียนในบริบทบริการปฐมภูมิ 

   บุญเรือง ขาวนวล (คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2555-07-11)
  • R2R เรียบง่าย อย่างเรียบหรู 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ (โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2555-07-10)
  • R2R แพทย์์แผนไทย การพัฒนางานประจำาต่อ่อยอดสู่่งานวิจัย 

   พินิต ชินสร้อย (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น, 2554-07)
  • R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ 

   สุพัตรา  ศรีวณิชชากร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
  • R2R(RI2R&D) 

   พงศ์พิชญ์ วงษ์มณี (โรงพยาบาลหล่มสัก, 2552-07-17)
  • R2Rยกระดับงานแพทย์แผนไทยสู่สากล 

   อุมาภรณ์ เรืองภักดี (โรงพยาบาลระยอง, 2554-07)
   1. เพื่อศึกษาผลของการนวดต่อระดับความเจ็บปวด ในกลุ่มผู้ปว่วยฯ 2. เพื่อศึกษาผลของการฝัังเข็มต่่อระดับความ เจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วยฯ 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการนวดกับการ ฝังเข็มต่อระดับความเจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วยฯ
  • Rapid Assessment of National Civil Registration and Vital Statistics Systems: A case study of Thailand 

   Boonchai Kijsanayotin; Kanet Sumputtanon; Pianghatai Ingun (Health Systems Research Institute, 2556-03)
   Vital statistics provide essential information for monitoring the progress towards achieving the United Nations Millennium Development Goals (MDGs). Well-functioning and reliable civil registration and vital statistics ...
  • A Rapid Review of Research Publications Pertaining to Thai Drug System 

   ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง; กุลธิดา ไชยจินดา; อภินันท์ สิริรัตนาธร (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552-08-26)
  • Rational (Optimal) Drug Use Vs Patient Safety 

   วิชชุนี พิตรากูล; Wichunee Pitragool (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Rational Drug Use : Khon Kaen Network 

   นิสรา ศรีสุระ; Nissara Srisura (โรงพยาบาลขอนแก่น, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ