Now showing items 3144-3163 of 5592

  • ชุมชนวิชาการ : บทเรียนจากพื้นที่ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2551-12-04)
   บทความนี้ได้สรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่" เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2537 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • ช่วงชั้นทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม และการอธิบายถึงความเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม 

   นิสาพร วัฒนศัพท์; Nisaporn Wattanasupt; ฐานิดา บุญวรรโณ; Thanida Boonwanno; ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ; Siwaporn Chaicharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-12)
   บทความนี้มีเป้าหมายที่จะใช้มโนทัศน์ช่วงชั้นทางสังคมมาอธิบายความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อทำความเข้าใจว่าใครคือประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยใช้การทบทวนวรรณกรรมในส่วนของแนวคิด/ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่ใช้อธิบายและจัดช่วง ...
  • ช่วงเวลา เหตุผล และปัจจัยในการเริ่มต้นนมผงช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด 

   นิศาชล เศรษฐไกรกุล; Nisachol Cetthakrikul; กิติพร ทัพศาสตร์; Kitiporn Tupsart (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-06)
   ช่วง 6 เดือนแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทารกควรได้กินนมแม่อย่างเดียวเพื่อให้ทารกได้รับประโยชน์และภูมิคุ้มกันสูงสุดจากน้ำนมของแม่ อย่างไรก็ตาม มีเด็กจำนวนมากได้กินนมผงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ...
  • ช่องทางการสื่อสารของเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ 

   ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ช่องว่างและโอกาสในการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย ตามชุดข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในเด็ก 

   นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen; วาทินี คุณเผือก; Watinee Kunpeuk; สิรินทร์ยา พูลเกิด; Sirinya Phulkerd; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Tammarungsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09)
   การทำการตลาดและการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและเกลือสูงเป็นปัจจัยแวดล้อมสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขภาพของเด็ก การประชุมสมัชชาอนามัยโลกปีพ.ศ.2553 ได้มีมติรับรองชุดข้อเสนอแนะว่าด้วยเรื่อ ...
  • ช่องว่างในการควบคุมกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีและกลยุทธ์ของธุรกิจน้ำเมา 

   ไพศาล ลิ้มสถิตย์; Paisan Limstit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-03)
   บทความกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดย นงนุช ใจชื่น และคณะ มีเนื้อหาน่าสนใจ แต่ยังขาดข้อมูลสำคัญ คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจาการควบคุมเครื่องดื่มท ...
  • ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 2 

   ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์; Tawanchai Jirapramukpitak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจากการป่วยทางจิตเวชเรื้อรังระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ และรักษาล่าช้า ระหว่างผู้ที่ป่วยตั้งแต่อายุน้อยและอายุมากและระหว่างผู้ที่ป่วยมานานและไม่นาน ...
  • ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์: การศึกษาระยะยาวในชุมชน 

   ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   วัตถุประสงค์ 1) เพื่อค้นหาความชุกของปัญหาจิตเวชที่พบบ่อยและมีภาระโรคสูงในชุมชน เช่น โรคซึมเศร้า ประสบการณ์อาการโรคจิต ความผิดปกติพฤติกรรมการดื่มสุราและสารเสพติด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพจิต 3) ...
  • ซีโรทัยป์และการดื้อยาของเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกได้จากอุจจาระและเลือดของผู้ป่วยจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา 

   สุภาภรณ์ นิยมแก้ว; Supaporn Niyomkaew; พรเพ็ญ สังยวน; Pornpen Sangyuan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06)
   ซีโรทัยป์ (Serotype) ของเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella spp.) ที่แยกได้จากอุจจาระและเลือดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลภายในจังหวัดตรัง พัทลุงและสงขลาจำนวน ๕๑๗ ตัวอย่าง เป็นเพศหญิง : เพศชาย เท่ากับ ๑ : ๐.๙๘ อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๘๘ ...
  • ญาณินทร์ เบด เตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ 

   ญาณินทร์ อุทโยภาศ (โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : R2R in Tertiary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 9 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ...
  • ฐานข้อมูลกลางเพื่อการกำหนดกลไกการกำหนดราคาและกลไกการจ่าย 

   บุญชัย กิจสนาโยธิน; Boonchai Kijsanayotin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ : การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 

   ณัฏฐิญา ค้าผล; ระพีพรรณ ฉลองสุข; เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ; สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย; ผกามาศ ไมตรีมิตร; น้ำฝน ศรีบัณฑิต; Nattiya Kapol; Rapeepun Chalongsuk; Yaowalak Amrumpai; Surasit Lochid-amnuay; Pagamas Maitreemit; Namfon Sribundit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   การประเมินเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามปัญหาในการเข้าถึงงานวิจัยและความรู้ความเข้าใจในงานด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ...
  • ฐานคติของแพทย์และสถาบันการแพทย์ 

   ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์; Thavitong Hongvivatana (2537)
   บทความนี้ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4 "สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2537 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เป็นเสมือนกระจกเงาส่องให้กับวิชาชีพแพทย์ การดูตัวเองในกระจ ...
  • ฐานคติเรื่องเพศวิถีในนโยบายเรื่องโรคเอดส์ของรัฐไทย 

   ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์; Chalidaporn Songsamphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   แบบแผนการระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยที่การแพร่กระจายของโรคเป็นไปโดยผ่านการร่วมเพศ/มีเพศสัมพันธ์ ทำให้แนวนโยบายเอดส์เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องเพศของคนในสังคม ซึ่งมาตรการหลักที่กระทำอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องของการพยายามทำ ...
  • ดอกไม้ราตรี สินค้ามีชีวิต 

   อรสม สุทธิสาคร; Orasom Suthisakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   ดอกไม้ราตรี สินค้ามีชีวิต เป็นผลงานการศึกษาชีวิตของคนไทยที่ดำรงชีพซ่อนเร้นอยู่ในมุมมืดของสังคมที่ยากกว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจได้ สารคดีเชิงวิเคราะห์สังคมเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและตระหนักในความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านี้ ...
  • ดอกไม้ในพายุ 

   บุษบงก์ วิเศษพลชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.30 ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  • ดอกไม้ในพายุ : กรณีศึกษาประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงซ้ำซากในครอบครัว 

   บุษบงก์ วิเศษพลชัย; Bussabong Wisetpholchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-09)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการผลิตซ้ำของความรุนแรงและรูปแบบการต่อต้านขัดขืนของผู้ถูกกระทำเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งตอบคำถามที่สำคัญคือ การผลิตซ้ำดำรงอยู่ในบร ...
  • ดอกไม้ในพายุ : กรณีศึกษาผ่านมุมมองประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงซ้ำซากในครอบครัว 

   บุษบงก์ วิเศษพลชัย (สถานีอนามัยนาเกลือ, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ...
  • ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Wirot Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; Anchana Na Ranong; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Development Research Institute Foundation (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2550)
   วัตถุประสงค์หลักของรายงานนี้คือ พยายามวิเคราะห์ถึงแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมด้านสุขภาพ และดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โดยพยายามลงไปถึงด้านปรัชญา แนวคิด การตีความและข้อจำกัดของดัชนีเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีที่ม ...
  • ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   เดชรัต สุขกำเนิด; รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด; Decharut Sukkumnoed; Rungthip Sukkumnoed (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-03)
   โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่าย เพื่อกำหนดกรอบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ...