Now showing items 3623-3642 of 5054

  • ภาวะผู้นำ และแบบอย่างการพัฒนาจิตใจ 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti; นันทรัตน์ เจริญกุล; Nantarat Charoenkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   "ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมเดิม" ของ อีดิธ เครเมอร์ เป็นการเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้ศิลปกรรมบำบัดที่โรงเรียนชาย Wiltwyck นครนิวยอร์ก ในกรณีเด็กหลายเชื้อชาติที่มีอาการจากผลกระทบจิตใจและด้อยเศรษฐานะในครอบครัวที่มีปัญหาด้านสิทธิ ...
  • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3 

   บุญชัย ธีระกาญจน์; Boonchai Theerakarn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-03)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลขององค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภิบาลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาลและประสิทธิผลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ...
  • ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 

   วุฒิพันธ์ ทานะมัย; Wuttiphan Tanamai; ภูษิตา อินทรประสงค์; Bhusita Intaraprasong; จุฑาธิป ศีลบุตร; Jutatip Sillabutra (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุข ที่ 3 เก็บข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 170 คน ...
  • ภาวะพิษปลาปักเป้า 

   เปี่ยมศักดิ์ เมนุเศวต; Piamsak Menasveta; สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ปลาปักเป้าเป็นปลาเขตร้อน มีทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืด ในประเทศไทยพบวงศ์Tetraodontidae และ Diodontidae รวมกันประมาณ 20 สกุล ปลาปักเป้าเกือบทุกชนิดพันธุ์มีสารชีวพิษเทโทรโดทอกซินสะสมในรังไข่ ตับ ลำไส้ และผิวหนัง (มีปริมาณน้อ ...
  • ภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลบึงโขงหลง 

   ปริญญาพร เจนใจ (โรงพยาบาลบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ, 2555-07-10)
  • ภาวะสุขภาพผู้หญิงไทยวัยหมดระดู 

   สุวิภา บุณยะโหตระ (2539)
   ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของช่วงชีวิตในวัยหมดระดู ซึ่งฮอร์โมนเพศที่ลดต่ำลงมีผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ประกอบกับวัยนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ...
  • ภาวะสุขภาพสตรีวัยกลางคน: ข้อเสนอเพื่อการเตรียมเข้าสู่วัยทอง 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2540)
   บทความนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพสตรีวัยกลางคนได้ภาพที่ชัดเจนดีมากในแง่ Gender-difference และการสะท้อนปัญหาสุขภาพสตรีวัยทองที่ตกต่ำกว่าชายถึงสองเท่า น่าจะเป็นสัญญาณปลุกให้วงการที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาผู้สูงอายุ ...
  • ภาวะสุขภาพและอนามัยผู้สูงอายุ : ทบทวนวรรณกรรม 

   ศิริพร จิรวัฒน์กุล; Siriporn Chirawatkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   รายงานต่อไปนี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในแง่มุมของสุขภาพอนามัย ภาวะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม สังเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล ปัญหาและปฏิบัติการแก้ปัญหา โดยใช้แหล่งข้อมูลจากผลการวิจัยต่างๆ ...
  • ภาวะเลือดจางและธาลัสซีเมียเทรตในสตรีฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

   พรวิไล อักษร; Pornwilai Aksorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลังเพื่อประเมินความชุกและสาเหตุของภาวะเลือดจางและความสัมพันธ์ของธาลัสซีเมียเทรตกับกาวะเลือดจางในสตรีที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกที่โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2548 - มีนาคม ...
  • ภาวะเลือดมีโฆเลสเทอรอลมากเกินกรรมพันธุ์ 

   ปรียา ลีฬหกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ภาวะเลือดมีโฆเลสเทอรอลมากเกิน (hypercholesterolemia) ทีมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์ จะมีอาการแสดงลักษณะเฉพาะช่วยการวินิจฉัยทำนองดูหน้า รู้โรค ให้เห็นได้โดยเฉพาะถ้าเป็นชนิดพันธุ์แท้ (homozygous familial hypercholesterolemia)คือ ...
  • ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบต่อพืช 

   สายชล เกตุษา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ภาวะโลกร้อน คือ อุณหภูมิบรรยากาศผิวโลกสูงขึ้น อุณหภูมิสูงสามารถทำให้พืชได้รับอันตรายและอาจทำให้พืชตายได้ โดยกลวิธีหลายทาง แม้ว่าในทางธรรมชาติ พืชมีความสามารถในการป้องกันตัวเองให้อยู่รอดจากอันตรายที่เกิดจากอุณหภูมิสูง ...
  • ภาวะโลกร้อนกับภัยน้ำท่วม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ภาวะโลกร้อนกับเพศทารกแรกคลอดในประเทศไทย 

   อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ; สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-03)
   ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ.2449-2548) อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วง พ.ศ.2538-2549 โดยปีที่ร้อนที่สุดคือ พ.ศ.2541 และ พ.ศ.2548 คณะผู้วิจัยสนใจว่าภาวะโลกร้อนช่วงนี้เป็นปัจจัยอิงกำหนดเพศภาวะของคนไทยเพียงใด ...
  • ภาวะโลกร้อนกับเพศประชากร 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • ภาวะโลกร้อนกับโรคมาลาเรีย 

   สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ; เสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ; สมชัย บวรกิตติ; Supatra Thongrungkiat; Setthawut Keawviset; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 0.74-0.18 องศาเซลเซียส (1.33-0.32 องศาฟาเรนไฮด์) ในขณะที่อุบติการณ์ของภัยธรรมชาติและโรคระบาดก็เพิ่มขึ้น มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อปัญหาโ ...
  • ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ 

   พูนพิภพ เกษมทรัพย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • ภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อจุลชีพก่อโรคในคน 

   ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์; Chanvit Treeputtarat; จันทพงษ์ วะสี; Chantaphong Wasi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
   ภาวะโลกร้อนเกิดจากการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศจากสารกลุ่มฆลอโรฟลูออโรคาร์บอนและเกิดจากภาวะเรือนกระจกจากการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ มีเธน และไนตรัสออกไซค์ การเปลี่ยนแปลงนี้พบในเวลา 150 ปีที่ผ่านมา และพบสูงขึ้นมากในระยะ ...
  • ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้าน คนพิการ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปารณัฐ สุขสุทธิ์ (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2551-06)
   เรื่องราวบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนแง่มุมภูมิปัญญาสุขภาพหมอพื้นบ้าน คนพิการ และชุมชน
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบสุขภาพชุมชน 

   ฉัตรชัย สวัสดิไชย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบสุขภาพชุมชน 

   ปิ่นปัก ดีหอม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)