Now showing items 4437-4456 of 5493

  • วิจัย เปลี่ยนชีวิต 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09)
   “วิจัย” เป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และใช้เป็นวิธีที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้น งานวิจัยมีขอบเขตกว้างขวาง ...
  • วิจัย เปลี่ยนชีวิต 

   ปรีดา แต้อารักษ์; Preeda Taearak (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • วิจัย แผนนวดจารึกวัดโพธิ์ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • วิจัยความรู้สู่แนวทางป้องกัน ดูแล รักษา โรคสมาธิสั้น 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
   โรคสมาธิสั้น สามารถป้องกันและรักษาได้โดย วิธีการป้องกัน : สังเกตและคัดกรองเบื้องต้นด้วยเครื่องมือ เช่น แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แบบคัดกรอง SNAP-IV, KUS-SI, Conners rating scale, THASS ฯลฯ วิธีการดูแล : ปรับพฤติกรรมท ...
  • วิจัยจากงานประจำ: ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่องวิจัยจากงานประจำ: ทบทวนวรรณกรรมจากประวัติศาสตร์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00-12.00 น. ณ Royal jubilee อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2561 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
   ในปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ภายใต้ชื่อ “วิจัยระบบสุขภาพ 2561” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปี ...
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2562 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   ในปี 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ รวบรวมไว้ภายใต้ชื่อหนังสือ “วิจัยระบบสุขภาพ 2562” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2562 ของสวรส. ที่ได้สรุป ...
  • วิจัยระบบสุขภาพ 2563 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-08)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรบริหารจัดการความรู้เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศในมิติต่างๆ โดยในแต่ละปี สวรส. มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปแก้ป ...
  • วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนต์ กรุงเทพมหานคร
  • วิจัยสู่ชุดสิทธิประโยชน์ ตรวจยีนมะเร็งเต้านม บริการการแพทย์แม่นยำเพื่อคนไทย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. หน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย; Health Systems Research Institute. Genomics Thailand Coordinating Unit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03-30)
   โครงการวิจัยการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ เพื่อตรวจหาผู้ที่เป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในประเทศไทย เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบัน ...
  • วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ประชาธิป กะทา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
   แนวคิดและบทเรียนที่รายงานอยู่ในเอกสารนี้เป็นผลลัพธ์และสิ่งที่เรียนรู้จากหลักสูตรการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพต่อเนื่อง (On the Job Training) ในงานสุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ดำเนินการโดยกา ...
  • วิจัยเชิงคุณภาพ การตีตรากับการตีตรวน 

   ณัชฐกานต์ เหมือนตา (สถานีอนามัยบ้านส้มป่อย, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แนะนำ 10 ผลงาน R2R ดีเด่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย ...
  • วิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; Duangporn Kumnoonwan; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย; Niyanan Sampao-ngern; Sunida Siwapathomchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   สุขภาพเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และมีลักษณะเฉพาะเมื่อพิจารณาในมิติของพื้นที่ การสื่อสารสุขภาพที่ได้ผลควรเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะ(พื้นที่)เช่นกัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและศึกษาผู้สนใจหรือผู้มีศักย ...
  • วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพุทธชินราช 

   จรัล ใจแพทย์; Charul Chaipat; ลิขิต อินทราลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลองใช้ประเมินคุณภาพบริการ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   โครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีการดําเนินงานแบ่งได้ทั้งหมด ...
  • วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; จเด็จ ธรรมธัชอารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าชุดนี้ ครอบคลุมการดําเนินงานใน 6 มิติ ตามมุมมองของคุณภาพที่เสนอไว้ในร่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการติดตามกํากับและประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุขภายใต้ระ ...
  • วิจารณ์หนังสือ 25 ถามตอบวิชาการ การเป็นสารมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล์ 

   สมชัย บวรกิตติ; อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
  • วิถีชีวิตที่หลากหลายของเยาวชนกับการป้องกันเอดส์ : เข้าถึงยากหรือไม่เข้าถึง 

   ศูนย์ประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
  • วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือ 

   อัญชลี สิงหเนตร-ฤนาท; Anchalee Singhanatr-runat; ณัฐยา ศักดิ์สูง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   วิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้างในภาคเหนือการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาบริบทและกลไกที่เป็นตัว กำหนดวิถีชีวิตและวิถีสุขภาพของคนงานก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง1.ลักษณะของงานก่อสร้างและแ ...
  • วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ ที่ทำให้ชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; คณิศร เต็งรัง; ราตรี ปิ่นแก้ว; วรัญญา เพ็ชรคง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   คู่มือการเรียนรู้วิถีชุมชนนี้เป็นผลลัพธ์จากการถอดประสบการณ์ที่เคยใช้แนวคิดและเครื่องมือทางมานุษยวิทยาไปศึกษาชุมชนในลักษณะของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยในเรื่องต่างๆ ผนวกกับการทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการฝึกอ ...