Now showing items 4439-4458 of 5473

  • วิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหง 

   ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Yuwayong Janvijit; นงเยาว์ อุดมวงศ์; ศิวพร อึ้งวัฒนา; จิตนธี เขนย; นุชยงค์ เยาวพานนท์; มลวิภา ศิริโหราชัย; ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการทำเหมือนถ่านหินลิกไนต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) โครงการนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ในหลายด้าน ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ...
  • วิทยาการระบาดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย 

   แสงโฉม ศิริพานิช; กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว; อวยพร คำวงค์ศา; Sangchom Siripanich; Kanjanee Dumnakeaw; Auyporn Kumwongsa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมาย การศึกษาเชิงพรรณนาโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ ...
  • วิทยาการระบาดของอุบัติเหตุจราจรทางบก และการปฏิบัติในการลดอุบัติเหตุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   สมชัย วิโรจน์แสงอรุณ (2539)
   อุบัติเหตุจราจรทางบกโดยเฉพาะจากรถจักรยานยนต์ เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีสุราเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ และยังพบว่าทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์ร้อยละ 87 ไม่สวมหมวกนิรภัย ผลการศึกษาได้นำไป ...
  • วิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในประเทศไทย 

   วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • วิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

   อดิศร วัฒนวงษ์สิงห์; Adisorn Watanawongsingh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ภูมิหลังและเหตุผล เพื่อศึกษาข้อมูลด้านระบาดวิทยาของเบาหวานในอำเภอพนมไพร และประเมินปัจจัยเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวิธีศึกษา การศึกษาเชิงพรรณนาโดยการทบทวนข้อมูลเวชระเบียนของคลินิกเบาหวาน ...
  • วิทยาการระบาดและการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

   สุรเดช บุณยเวทย์; Suradet Boonyawet; จิราพร มงคลประเสริฐ; Chiraphorn Mongkhonprasoet; รัตนา งามบุณยรักษ์; Rattana Ngamboonyarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และการคลอด เช่น ทารกแรกคลอดน้ำหนักตัวน้อย, ภาวะเลือดจาง, แรงดันเลือดสูง และการคลอดก่อนกำหนด ปัจจุบันการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเป็นปั ...
  • วิทยาการระบาดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านห้วยไร่ ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2550 

   สุรชัย ปิยวรวงศ์; Surachai Piyaworawong; เพ็ญศรี วงษ์พุฒ; Pensri Wongputh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาเชิงวิทยาการระบาดครั้งนี้เพื่อทราบลักษณะการเกิดโรคในผู้ป่วย การกระจายโรค แหล่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค และค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคในชุมชนเพื่อให้การรักษาลดการแพร่กระจายของโรค เพื่อหาแนวทางในการควบคุมและป้องก ...
  • วิทยาศาสตร์ภายใต้วิธีคิดแบบลดส่วนกับความรุนแรงต่อสุขภาพ 

   ยงศักดิ์ ตันติปิฎก; Yongsak Thantiphidok (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ สังคมไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการปฏิรูประบบการศึกษาและระบบสุขภาพด้วยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันกลับมาสำรวจทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระห ...
  • วิธีการกำหนดราคายาสำหรับการจ่ายเงินคืน 

   ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; วรรณสุดา งามอรุณ; สัญชัย จันทร์โต; Cha-oncin Sooksriwong; Wansuda Ngam-Aroon; Sunchai Janto (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   มาตรการกำหนดราคาซึ่งมีประสิทธิภาพหลายวิธี ที่รัฐบาลไทยควรเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหางบประมาณที่จ่ายในการคืนเงินค่ายา การวิจัยนี้ต้องการเปรียบเทียบมูลค่าการประหยัดงบประมาณของรัฐบาลเมื่อใช้มาตรการต่างๆในการกำหนดราคาคืนเงินค่ายา ...
  • วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

   จีรเดช มโนสร้อย; Jiradej Manosroi; อรัญญา มโนสร้อย; Aranya Manosroi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   ประเทศไทยมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในทางยา เครื่องสำอางและเสริมอาหารมาเป็นเวลาช้านาน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแม้แต่ผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ โดยความเป็นจริงแล้ว ...
  • วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

   จีรเดช มโนสร้อย; อรัญญา มโนสร้อย; Jiradej Manosroi; Aranya Manosroi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ประเทศไทยมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในทางยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหารมาเป็นเวลาช้านาน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกในตลาดโลก ทำให้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพร ...
  • วิธีการหาจุดตัดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยตกเกณฑ์ในระบบกลุ่มโรคร่วม 

   นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและนำเสนอถึงวิธีการหาค่าจุดตัดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยตกเกณฑ์ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงหลักการ แนวคิดและประสบการณ์การใช้ในต่างประเทศ ผู้ป่วยตกเกณฑ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วันนอนตกเกณฑ์และต้นทุนตกเกณฑ์ ...
  • วิธีการเขียนบทคัดย่อแบบนุ่งผ้า 

   สมพนธ์ ทัศนิยม; Sompon Tassniyom (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ...
  • วิธีวัดคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในภูมิภาค 

   ชูเสกข์ ศรไพศาล; วัฒนีย์ เย็นจิตร; ฉวีวรรณ เย็นจิตร; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2545)
  • วิธีวิเคราะห์ต้นทุนบริการของสถานพยาบาลแบบมาตรฐานและแบบลัด 

   กัญจนา ติษยาธิคม; วลัยพร พัชรนฤมล; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2544)
   รายงานฉบับนี้เสนอวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานพยาบาล 2 แบบได้แก่ แบบมาตรฐานและแบบลัดโดยวิธีมาตรฐานนั้น จะได้ประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานพยาบาล ในการกำกับต้นทุนของคน และปรับประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรส่วนวิธีการลัดนั้นมีประโ ...
  • วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค 

   อรทัย เขียวเจริญ; Orathai Khiaocharoen; ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร; Chairoj Zungsontiporn; ธันวา ขัติยศ; Tanwa Khattiyod; เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์; Yaowaluk Wanwong; ชลธิดา ใบม่วง; Cholthida Baimuang; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06-30)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย และศึกษาต้นทุนกิจกรรมบริการ ต้นทุนรายโรค และต้นทุนรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (diagnosis related group, DRG) โดยวิเคราะห์ต้นทุนในมุมมองของผู้ให้บริการ ...
  • วิธีเผิ้งบำบัด 

   Fang Zhu; Siriwat Wongsiri; ฟาง ซู; ศิริวัฒน์ วงศ์ศิริ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ 

   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ; Surakiat Achananupap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการทบทวนเหตุการณ์สำคัญและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ โดยส่วนแรกเป็นการทบทวนสาระสำคัญของการประชุมนานาชาติทั้ง 4 ครั้ง คือ การประชุมนานาชาติเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ...
  • วิวัฒนาการของกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงของประเทศไทยและต่างประเทศ 

   นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen; สิรินทร์ยา พูลเกิด; Sirinya Phulkerd; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamarungsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-03)
   หนึ่งในมาตรการป้องกันปัญหาการโฆษณาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมของเด็ก คือ กฎหมายหรือมาตรการในการควบคุมการโฆษณา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารและเครื่องด ...
  • วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สุภกร บัวสาย (2540)
   การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้นับว่าเป็นการวิเคราะห์/สังเคราะห์วิวัฒนาการของการควบคุมบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในรอบสี่ทศวรรษโดยอิงเหตุการณ์ที่สำคัญมากอย่างต่อเนื่อง ตามห้าช่วงเวลาด้วยขั้นตอนการวิจัยที่ครบถ้วนทั้งในด้านการรวบร ...