Now showing items 4477-4496 of 5494

  • วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สุภกร บัวสาย (2540)
   การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้นับว่าเป็นการวิเคราะห์/สังเคราะห์วิวัฒนาการของการควบคุมบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในรอบสี่ทศวรรษโดยอิงเหตุการณ์ที่สำคัญมากอย่างต่อเนื่อง ตามห้าช่วงเวลาด้วยขั้นตอนการวิจัยที่ครบถ้วนทั้งในด้านการรวบร ...
  • วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย 

   Choochai Supawongse; ชูชัย ศุภวงศ์; Supakorn Buasai; Jitsiri Thanapthara; สุภกร บัวสาย; จิตสิริ ธนภัทร (Health Systems Research Institute, 2541)
  • วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse; สุภกร บัวสาย; จิตสิริ ธนภัทร; Supakorn Buasai; Jitsiri Thanapthara (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทยการศึกษาวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเป็นระบบ และทราบถึงเหตุ ...
  • วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการ พัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา; วิภา ภาวนาภรณ์; วรัญญา เตียวกุล; ชวลิต ตันตินิมิตรกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคเอด ...
  • วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; บุษบา จันทร์ผ่อง; สุกัญญา เอมอิ่มธรรม; อมร สุวรรณนิมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   The evolution of traffic accident preventionThe research on the evolution of traffic accident prevention is aimed at 1)reviewing the evolution of the intervention for accident prevention in Thailand and 3 provinces of ...
  • วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย 

   อังคณา สมนัสทวีชัย; Angkana Sommanustweechai; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; Sopon Iamsirithaworn; วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์; Wantanee Kalpravidh; ปานเทพ รัตนากร; Parntep Ratanakorn; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09)
   แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาของทุกภาคส่วนและทุกระดับเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพคน ...
  • วิวัฒนาการและโครงสร้างการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย 

   ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; Pathom Sawanpanyalert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   วิวัฒนาการและโครงสร้างการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย เป็นการทบทวนวิวัฒนาการของการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินงานควบคุมโรคทั ...
  • วิวัฒน์ของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ : สมดุลสร้างกับซ่อมสุขภาพ 

   สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   วัตถุประสงค์ 1.เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์และบทเรียนนำสู่ความเข้าใจร่วมกันถึงแนวคิด หลักการ และทิศ ทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวการพัฒนาระบบส ...
  • วิวาทะของสองปรัชญาเบื้องหลังโครงการ 30 บาท 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; อัญชนา ณ ระนอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม 

   มัทนา พนานิรามัย; Mattana Pananiramai; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; กำจร ตติยกวี; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; วิพุธ พูลเจริญ; สุภกร บัวสาย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสังเคราะห์วิสัยทัศน์ ปรัชญาและแนวความคิดรากฐานของการปฏิรูประบบสุขภาพสำหรับประเทศไทย และเพื่อจุดประเด็นทางสังคมให้การปฏิรูประบบสุขภาพเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และติดตามในลักษณะประเด็นสาธารณสุข ...
  • วิสัยทัศน์งานผลิตยาในโรงพยาบาล: มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ 

   สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล (2540)
   การผลิตยาในโรงพยาบาลและการเพิ่มบทบาทเภสัชกรที่ต้องเน้นด้านผู้ป่วยมากขึ้น เป็นมุมมองซึ่งผู้เกี่ยวข้องควรกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติให้ชัดเจนว่าจะผลิตในระดับเพื่อการประหยัดและพึ่งตนเอง หรือในระดับเชิงอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ...
  • วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; อมร สุวรรณนิมิตร; สม นาสอ้าน; ธีรดา นามให (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อสังเคราะห์สภาพปัญหาของการพัฒนาสุขภาพในทัศนะของภาคประชาชน 2. เพื่อสังเคราะห์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาสุขภาพของภาคประชาชน 3. เพื่อสังเคราะห์และนำเสนอประเด็นสำคัญในการป ...
  • วิสัยทัศน์และแนวทางในการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อผู้สูงอายุไทยในอนาคต มุมมองจากประชาคม องค์กร ชุมชนด้านผู้สูงอายุ 

   มูลนิธิพัฒนาผู้สูงอายุ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพการดำเนินงานของเครือข่ายภาคีองค์กรชุมชน/เอกชนที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ 2) บทบาท ศักยภาพ กลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรชุมชนเอกชน/ชุมชน ระดับรากฐานที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ 3) แนวคิด ...
  • วิเคราะห์การหาแหล่งเงินเพิ่มเติมสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์; Worawan Chanduaiywit; วิโรจน์ ณ ระนอง; Wirot Na Ranong; Maslove, Allan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยได้ผ่านการปฏิรูปครั้งสำคัญในปี 2544 เมื่อเริ่มมีการดำเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือรู้จักกันดีในนามของ “โครงการ 30 บาท” ในฐานะที่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือได้ว่าเป็น entitlement ...
  • วิเคราะห์คุณภาพข้อมูลมะเร็งและศึกษาสถานการณ์โรคมะเร็งและความสัมพันธ์กับแนวโน้มและการกระจายของปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

   หัชชา ศรีปลั่ง (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ, 2553-07)
   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์ คุณภาพของการจดทะเบียนและแหล่งข้อมูลอื่นๆ 2. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์โรคมะเร็งและความสัมพันธ์กับแนวโน้มและการกระจายของปัจจัยเสี่ยง จากแหล่งข้อมูลที่มีเพื่อการวางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา ...
  • วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา 

   กฤตยา อาชวนิจกุล; Kritaya Archavanitkul; กนกวรรณ ธราวรรณ; Kanokwan Tharawan (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548)
   รายงานวิจัยนี้ วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ กระบวนทัศน์ (paradigm) ของการทำงานชิ้นนี้คือ การวิเคราะห์วาทกรรมและภาษาในงานวิจัยผ่านมุมมองสตรีนิยม ซึ่งเป็นการรื ...
  • วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   ศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล; Srivipa Leangpunsakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-05-29)
   สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้าขั้นวิกฤติ อัตรามารดาตายสูงกว่าเป้าหมายระดับประเทศประมาณ 3 เท่า และสูงกว่าเป้าหมาย MDGs Plus เกือบ 2 เท่าตัว ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายในเกือบทุกตัวชี้วัด สาเหตุการเสียช ...
  • วิเคราะห์องค์กรส่งเสริมสุขภาพดีเด่น : บทเรียนเพื่อการพัฒนา 

   ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; Prasit Leerapan; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ทวีวรรณ ลีระพันธ์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   วิเคราะห์องค์กรส่งเสริมสุขภาพดีเด่น: บทเรียนเพื่อการพัฒนา การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายกระบวนการดำเนินงานและผลงานขององค์กรส่งเสริมสุขภาพที่มีผลงานดีเด่น ตลอดจนอธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไขเชิงระบบที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จ ...
  • ว่าด้วยเรื่องโรคไต รู้ไว้ใช่ว่า 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06-20)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4009
  • ศักดิ์ศรีและความต้องการด้านศาสนาของคนพิการจากมุมมองคริสตศาสนาในสังคมไทย 

   เชิดชัย เลิศจิตรเลขา, บาทหลวง; สุภาพร ดาวดี, เซอร์; Crabtree, Katherine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549-07)
   ผู้พิการเป็นกลุ่มบุคคลที่ประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่เหมือนคนปกติทั่วไป อย่างไรก็ตามยังมีผู้พิการอีกเป็นจำนวนมากที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ในศาสนาคริส ...