Now showing items 4500-4519 of 4972

  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12-17)
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ กรณีศึกษา อบจ.นครราชสีมา 

   สำเริง แหยงกระโทก (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, 2009-12-17)
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ กรณีศึกษา อบต.ไร่ส้ม 

   สิริเลิศ สรฉัตร (องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม, 2009-12-17)
  • อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุข 

   รุ้งระวี นาวีเจริญ (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ผรส.), 2009)
   เบาหวานเป็นโรคที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย เป็นโรคที่ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่สำคัญหลายอย่างตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองตีบ โรคไตวาย ตาบอด และแผลที่เท้า โรคเหล่านี้สามารถ ...
  • อยู่ดีดี 

   พลอย กษมา แย้มดี; ยศวดี สนธิไชย (ตาแสง Studio, 2559-01)
   วารสารอยู่ดีดี จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design : UD) ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างงานที่เกิดจากการแชร์ความรู้จากภาคีและเครือข่ายต่างๆ จากเวิร์คช็อฟ สุนทรยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน ...
  • อวสานกรุงเทพฯ 2563 

   เสรี ศุภราทิตย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งที่มีการเติบโตและพัฒนาที่รวดเร็ว และจัดเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่ 22 ของโลก เมื่อพิจารณาในแง่ของประชากรกว่า 8 ล้านคน กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนลึกกว่า 15 เมตร โดยเป็นที่ราบต่ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ...
  • อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

   สรันยา เฮงพระพรหม; Sarunya Hengpraprom; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; Pornchai Sithisarankul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
   การแปรสภาพภูมิอากาศของโลกส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงคือภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ การกระจายของโรคและพาหะของเชื้อโรคหลายชนิด ซึ่งย้อนกลับมาส่งผลต่อมนุษย์เอง ...
  • ออทิสติก-คนพิเศษ ที่ต้องสังเกตและเข้าใจ 

   แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ; Kaewta Nopmaneejumruslers (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   'ออทิสติก' เป็นโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการและระบบประสาท ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขและดูแลอย่างถูกวิธี ซึ่งในเด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่สมองกำลังมีการพัฒนา อีกทั้งยังรวมถึงพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ...
  • อัตรา สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการได้รับผลการตรวจ CBC, blood sugar และelectrolyte ล่าช้า และหรือไม่ถูกต้อง ในโรงพยาบาลขอนแก่น 

   ศิริจิตต์ วาสนะวัฒน; Sirijit Wasanawatana; นวลจันทร์ สโมสรสุข; คมเนตร เตียงพิทยากร; ปัทมา เพชรไพรินทร์; วิชัย ใหญ่สูงเนิน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1998)
   Rate, causes and factors associated with delayed and or incorrect laboratory report(CBC, blood sugar and electrolyte) at Khon Kaen Hospital Khon Kean hospital is tertiary care hospital, of 638 beds. There are an average ...
  • อัตราการคงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   พิศาล ไม้เรียง; Pisaln Mairieng; อนงค์ศรี งอสอน; Anongsri Ngoson; อภิดา รุณวาทย์; Apida Runvat; บุศยศรี ศรีบุศยกุล; Bussayasri Sribussayakul; ปราณี คำมา; Pranee Kumma (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจอัตราการคงอยู่ของศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังการชดใช้ทุน ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1-22 การสำรวจรว ...
  • อัตราการจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   อนงค์ศรี งอสอน; Anongsri Ngoson (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาอัตราการจบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีการศึกษา 2516-2555 จำนวน 40 รุ่น 5,598 คน จบไปแล้วจำนวน 34 รุ่น 3,966 คน เก็บข้อมูลจากหน่วยทะเบียนนักศึกษา ...
  • อัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริกในเลือดกับระดับ HbA1c ในเลือดในผู้ที่มีภาวะ prediabetes ปีที่ 2 

   ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี; Thunyarat Anothaisintawee; ดำรงรัตน์ เลิศรัตนานนท์; Dumrongrat Lertrattananon; แสงศุลี ธรรมไกรสร; Sangsulee Thamakaison; สิริมนต์ ริ้วตระกูล; Sirimon Reutrakul; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; Ammarin Thakkinstian (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-05)
   โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบบ่อยในประชากรไทยและมีแนวโน้มที่จะพบสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, โรคเส้นเลือดในสมองตีบและโรคมะเร็ง ดังนั้นการป้องกันไม่ใ ...
  • อัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริคในเลือดกับระดับ HbA1c ในเลือดในผู้ที่มีภาวะ pre-diabetes 

   ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี; Thunyarat Anothaisintawee; ดำรงรัตน์ เลิศรัตนานนท์; Dumrongrat Lertrattananon; อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร; Ammarin Thakkinstian (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
   โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบบ่อยในประชากรไทยและมีแนวโน้มที่จะพบสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, โรคเส้นเลือดในสมองตีบ, และโรคมะเร็ง ดังนั้นการป้องกันไม ...
  • อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539 

   วิชัย เอกพลากร; Wichai Aekplakorn; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; อมรรัตน์ โพธิพรรค; พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์; กุลยา นาคสวัสดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1997)
   โครงการศึกษาอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยในคนขับรถยนต์ และผู้โดยสารด้านหน้าของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ใน 4 จังหวัด คือ ...
  • อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานไร่อ้อย 

   ทวีสิน ธีระธนานนท์; สุนทร ศุภพงษ์; นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-12)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง เพื่อหาอัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานไร่อ้อย โดยทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ.2552 ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงมาจาก ...
  • อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ณรงค์ กษิติประดิษฐ์; อรพิน ทรัพย์ล้น (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-04)
   อัตราตาย ระดับจังหวัด มีความสำคัญในการใช้เปรียบเทียบ ความแตกต่างของการตายโดยเฉพาะรายสาเหตุ ระหว่างจังหวัด ซึ่งจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด และช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ ...
  • อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ณรงค์ กษิติประดิษฐ์; อรพิน ทรัพย์ล้น; สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-11)
   อัตราตาย ระดับจังหวัด มีความสำคัญในการใช้เปรียบเทียบ ความแตกต่างของการตายโดยเฉพาะรายสาเหตุ ระหว่างจังหวัด ซึ่งจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด และช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ ...
  • อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2549 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล; ณรงค์ กษิติประดิษฐ์; อรพิน ทรัพย์ล้น; สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549-12)
   อัตราตาย ระดับจังหวัด มีความสำคัญในการใช้เปรียบเทียบ ความแตกต่างของการตายโดยเฉพาะรายสาเหตุ ระหว่างจังหวัด ซึ่งจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัด และช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ ...
  • อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2546 

   วลัยพร พัชรนฤมล; ภูษิต ประคองสาย; กัญจนา ติษยาธิคม; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2545)
   การกำหนดอัตราเหมาจ่ายในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับปีงบประมาณ 2545 นั้น มีข้อจำกัด 3 ประการ เนื่องจาก ข้อมูลรายละเอียดของชุดสิทธิประโยชน์ ประชา่กรเป้าหมายของกิจกรรมเฉพาะและต้นทุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคยังไม่ชัดเจน ...