Now showing items 1-1 of 1

    • สถานะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงาน โดยการตรวจร่างกาย ศึกษาเฉพาะอาชีพ 

      ภัทรา จุลวรรณา; Patra Chunwanna; อำภาพร พัววิไล; เบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์; กชกร อยู่เย็น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      การศึกษาสถานะสุขภาพโดยการตรวจร่างกายของประชากรวัยแรงงานเฉพาะกลุ่มอาชีพ 6 อาชีพ เป็นการศึกษาสถานะสุขภาพ วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสภาพการทำงาน โดยการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ การศึกษาสุ่มสำ ...