Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการป้องกันการป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

      นงลักษณ์ เทศนา; Nongluck Tesana; จมาภรณ์ ใจภักดี; Jamabhorn Jaipakdee; บุญทนากร พรหมภักดี; Boontanakorn Prompukdee; กนกพร พินิจลึก; Kanokporn Pinijluek (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015)
      การวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development; R&D) เพื่อพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ใช้หลักการเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) กระตุ้นเตือนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ...