Now showing items 1-7 of 7

  • MAPPING อุปทาน : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือ 

   กนิษฐา ไทยกล้า; อริยา สิงหประเสริฐ; สุภวัฒน์ บุญมา; อริสรา สิทธิ; เนตรนภา เก่งสูงเนิน (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2550)
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราและพฤติกรรมการบริโภคสุราในวัยรุ่นไทย ปี พ.ศ. 2550-2560 โดยใช้ Spatiotemporal analysis 

   พลเทพ วิจิตรคุณากร; Polathep Vichitkunakorn; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; Sawitri Assanangkornchai; กนิษฐา ไทยกล้า; Kanittha Thaikla; สุพีชา รุ่งเรือง; Supeecha Rungruang; ซูไฮมี บูยา; Suhaimee Buya; วรางคณา ด้วงแป้น; Warangkhana Duangpaen; วรินทร บุญญานุกูล; Warintorn Bunyanukul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-10)
   ปัจจุบัน วัยรุ่นกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักทางการตลาดของธุรกิจสุรา โดยสังเกตได้จากโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามช่องทางหลักการเข้าถึงสุราของวัยรุ่นก็ยังคงเป็นการซื้อผ่านทางช่องทางกายภาพ ...
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค 

   กนิษฐา ไทยกล้า (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2550)
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1. เพื่อศึกษาบริบทการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ 2. เพื่อสำรวจการกระจายตัวของสถานที่จำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ 3. เพื่อสำรวจพฤติก ...
  • การศึกษาสถานการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย 

   สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; Sawitri Assanangkornchai; กนิษฐา ไทยกล้า; Khanittha Thaikla; มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ; Muhammad Fahmee Talib; สุชาดา ภัยหลีกลี้; Suchada Paileeklee; ศยามล เจริญรัตน์; Sayamol Charoenratana; ดาริกา ใสงาม; Darika Saingam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   นับตั้งแต่การออกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และการนิรโทษการครอบครองกัญชา ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 

   วิชัย เอกพลากร; เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล; หทัยชนก พรรคเจริญ; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; กนิษฐา ไทยกล้า (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2553)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 นี้ ดำเนินการโดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
  • การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 

   วิชัย เอกพลากร; หทัยชนก พรรคเจริญ; กนิษฐา ไทยกล้า; วราภรณ์ เสถียรนพเก้า (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-11-01)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 นี้ ดำเนินการโดยแผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคภาคต่างๆ ...
  • พฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่ 

   กนิษฐา ไทยกล้า; อภินันท์ อร่ามรัตน์; เจิมขวัญ รัชชุศานติ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553-02)
   ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่น่าจะทำการศึกษาเพื่อให้ได้แนวทางในการเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่รวดเร็วขึ้น และเป็นการสะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การเฝ้าระวังสถานภาพ อุปทาน อุปสงค์ และผลกระทบของการใช้ ...