Now showing items 1-6 of 6

  • การทบทวนองค์ความรู้และการวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2550 

   จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; โศภิต นาสืบ; กมลา วัฒนพร; แววดาว พิมพ์พันธ์ดี; วรานิษฐ์ ลำใย; ณัฐยาพัชญ์ คำมณีจันทร์; ชะวะลีพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม; ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11)
   รวมรายชื่อของงานวิจัย หรือการสํารวจวิทยานิพนธ์ และหนังสือที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อผู้วิจัยหรือผู้เขียน แหล่งที่มาของเอกสาร รวมทั้งบทคัดย่อของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ด้าน คือ ด้านอุปสงค์ ...
  • การศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดปัญหาแอลกอฮอล์ระดับนานาชาติและระดับชาติและการพัฒนาดัชนีชี้วัดปัญหาแอลกอฮอล์ 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร (สานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2553)
   การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความจำเป็นที่จะต้องรู้สถานการณ์ต่างๆ อย่างถ่องแท้ เหมือนการออกเดินทางผจญภัยหากรู้ลมฟ้าอากาศจะทำให้สามารถเตรียมการรองรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การจะรู้สถานการณ์ที่แม่นยำได ...
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2549 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; ดวงกมล ไชยพุทธ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; ดารินทร์ กำแพงเพชร; พสิษฐ์ วินยางค์กูล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2549-12)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2550 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; ศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; วิภาดา อันล้ำเลิศ (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2550-11)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2551 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2552-11)