Now showing items 1-2 of 2

  • ด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน 

   กมล สุกิน; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553-07)
   หากเปรียบผู้สูงอายุเหมือนดอกลำดวนสังคมไทยตอนนี้ก็คงคล้าย “ดงลำดวน” เพราะถึงวันนี้คงไม่มีใครกังขาอีกว่าสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มากขึ้นเรื่อยๆ อีกไม่นานจากนี้ เราจะมีคนวัย 60 ขึ้นไปมากถึง 1 ใน 4 ของประชากรบ้านเรา ...
  • หยุดสารเคมีเกษตรเพื่อสุขภาพคนไทย 

   กมล สุกิน; Kamol Sukin; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการจัดประชุมที่ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใช้ปัญญาและสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชาติไทย ตามมาตรา 59 และมาตรา 60 ...