Now showing items 1-7 of 7

  • การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

   รังสรรค์ ศรีภิรมย์; Rangsan Sripirom; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachodpanich; ภานุมาศ ภูมาศ; Panumas Phumas; สุมนต์ สกลไชย; Sumon Sakolchai; กรแก้ว จันทภาษา; Kornkaew Chantapasa; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
   ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีเป้าหมายให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่ไม่ไปใช้บริการในสถานพยาบาล แต่ซื้อยามารักษาตนเองจากร้านยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นย ...
  • การประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) โครงการนำร่องผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

   กรแก้ว จันทภาษา; Kornkaew Chantapasa; กฤช โชติการณ์; Krit Chotikan; อรนิฎา ธารเจริญ; Ornnida Tharncharoen; รัตติยา แดนดงยิ่ง; Rattiya Dandongying; ชนานันทน์ ไชยคำนวน; Chananan Chaikumnuan; มันตา มองเพชร; Manta Mongphet (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-01)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ...
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ 

   สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; Suntharee T. Chaisumritchoke; นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช; Naphaphorn Puripunyavanich; เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; Penkarn Kanjanarat; กรแก้ว จันทภาษา; Kornkaew Chantapasa; ศิราณี ยงประเดิม; Siranee Yongpraderm; นุชรินธ์ โตมาชา; Nucharin Tomacha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-09)
   ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันอย่างชัดเจนทั่วโลกแล้วว่าการส่งเสริมการขายยามีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสั่งจ่ายยาที่ไม่สมเหตุผล ส่งผลทำให้เกิดปัญหาการบริโภคยาเกินจำเป็น บริโภคยาราคาแพงเกินควรทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ...
  • การเคลื่อนย้ายและกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 

   กรแก้ว จันทภาษา; Kornkaew Chanthapasa; รักษวร ใจสะอาด; Ruksaworn Chai-saard; นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังคนด้านวิชาชีพเภสัชกร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเภสัชกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเภสัชกรรมที่ยังมีชีวิต ...
  • ข้อตกลง TRITs : สิทธิบัตรยาและผลกระทบทางสุขภาพ 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kedsomboon; รัษวร ใจสะอาด; วราวุธ เสริมสินสิริ; กรแก้ว จันทภาษา; ทิพาพร กาญจนราช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   เมื่อคนเราเจ็บป่วย สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้คือ ยารักษาโรค แต่ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศอาจจะทำให้คนเจ็บป่วยต้องเสียชีวิต เพราะไม่มีเงินซื้อยาที่ราคาแพงขึ้น ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ ข้อตกลง TRIPs ...
  • ความพร้อมและการตัดสินใจของร้านยาแหล่งฝึกในการร่วมให้บริการตามกรอบบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   พยอม สุขเอนกนันท์; Phayom Sookaneknun; สุนทรี วัชรดำรงกุล; Suntaree Watcharadamrongkun; สันติภาพ สุขเอนกนันท์; Santiparp Sookaneknun; สุระรอง ชินวงศ์; Surarong Chinwong; สุชาดา สูรพันธุ์; Suchada Soorapan; วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์; Wiwat Thavornwattanayong; ปวีณา สนธิสมบัติ; Paweena Sonthisombat; Kornkaew Chanthapasa; กรแก้ว จันทภาษา; ทิพย์สุชน เอี่ยมสะอาด; Tipsuchon Aiamsa-ard; ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์; Teerapong Monmaturapoj; มนทยา สุนันทิวัฒน์; Montaya Sunantiwat; อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล; Anchaleephorn Losuwannakun; เสถียร พูลผล; Sathian Phunpon; ณัฏฐกัลยา พิพิธวิทยา; Nuttakunlaya Pipitwitaya; กุลนิภา บุญศรี; Kulnipa Boonsri; คะนึงนิตย์ ชูช่วย; Kanuengnit Choochuay; ขัตติยะ มั่งคั่ง; Khattiya Mangkang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
   บทบาทของร้านยาในปัจจุบันกำลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการอย่างมีส่วนร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของการให้บริการ งานวิจัยนี้มีวัตถ ...
  • ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย : กรณีศึกษายาคุมกำเนิด 

   นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; Niyada Kiatying-Angsulee; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ; กรแก้ว จันทภาษา; สรชัย จำเนียรดำรงการ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ระบบยากับสุขภาพหญิงไทย กรณีศึกษายาคุมกำเนิด รายงานการวิจัยที่จัดทำในเชิงบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและสถานการณ์การใช้ยาคุมกำเนิดของไทย ภายใต้ระบบยา ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือก การจัดหา การกระจายและการใช้ยา ...