Now showing items 1-2 of 2

  • เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

   นภาพร วาณิชย์กุล; สมเกียรติ โพธิสัตย์; ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; ณภากุล โรจนสุภัค; กฤช ลี่ทองอิน (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553-06)
   แบบประเมินตนเองในการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้รับบริการโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง มุ่งเน้นลักษณะสำคัญของการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ ทั้งในระดับกระบวนการรักษาดูแลของทีมผู้ดูแล ...
  • โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร 

   สมเกียรติ โพธิสัตย์; ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; นภาพร วาณิชย์กุล; กฤช ลี่ทองอิน; ณภากุล โรจนสุภัค (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์, 2551-06)
   โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย จากการประเมินสถานการณ์พบว่า อัตราชุกของโรคเหล่านี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแบบชันอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ระดับคุณภาพของระบบงา ...