Now showing items 1-3 of 3

  • การสังเคราะห์การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการทำงานชุมชนในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

   ขนิษฐา นันทบุตร; Kanittar Nantabut; กล้าเผชิญ โชคบำรุง; ปิยะธิดา นาคะเกษียร; ปราณี ธีรโสภณ; จินตนา ลี้ละไกรวรรณ; Klaphachoen Chokbumrung; Phiyatida Nakakasian; Phanee Teerasophol; Jintana Lilakaiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   จากรูปแบบและแนวคิดที่นำไปสู่การพัฒนาในรูปธรรมการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่เป็นไปได้จริง ตามการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายสุขภาพและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในแง่ของโครงสร้าง กลไกเครื่องมือ วิธีการทำงาน กระบวนการพัฒนาผู้ใ ...
  • รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน: กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   จินตนา ลี้ละไกรวรรณ; กล้าเผชิญ โชคบำรุง; บำเพ็ญจิต แสงชาติ; หทัยชนก บัวเจริญ; อัมพร เจริญชัย; สุพรรณี สุ่มเล็ก; วรรณภา นิวาสะวัต; ขนิษฐา นันทบุตร; ปราณี ธีรโสภณ; พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย; ทิพยกาย เปรุนาวิน; ชวนพิศ ทำนอง; ภัณฑิลา อิฐรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ นับได้ว่าเป็นยุทธวิธีที่สําคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้คนมีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ การทําความเข้าใจเรื่องการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนในชุมชน คณะผู้วิจัยได้ทําการศึก ...
  • อนาคตระบบบริการของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย 

   ขนิษฐา นันทบุตร; Khnitha Nantrabutn; กล้าเผชิญ โชคบำรุง; ปิยะธิดา นาคะเกษียร; Khlaphachoen Chokbumrung; Phiyathida Nakhakasien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   รายงานการสังเคราะห์อนาคตระบบบริการของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทยนี้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่าง 1) การเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยีเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง 2) วิถีการดําเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพประชาชน ...